Koulun tukiyhdistykset

Kuopion taidelukioyhdistys ry

Vuon­na 1967 pe­rus­tet­tu Kuo­pi­on mu­siik­ki­lu­ki­o­yh­dis­tys ry toi­mi al­ku­aan Kuo­pi­on mu­siik­ki­lu­ki­on yllä­pi­tä­jä­nä ja vuo­des­ta 1980 Kuo­pi­on mu­siik­ki­lu­ki­on ja Kuo­pi­on Yh­teis­kou­lun Mu­siik­ki­lu­ki­on tuki­yh­dis­tyk­se­nä.

Mu­siik­ki­lu­ki­on ja Min­na Cant­hin lu­ki­on yh­dis­ty­mi­nen Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lumitiksi 1.8.2015 aloit­ti jäl­leen uu­den vai­heen yh­dis­tyk­sen his­to­ri­as­sa. Sään­tö­jä muu­tet­tiin vas­taa­maan kou­lun ny­kyis­tä ti­lan­net­ta, ja Mu­siik­ki­lu­ki­o­yh­dis­tyk­sen toi­min­taa jat­kaa 5.4.2016 re­kis­te­röi­ty Kuo­pi­on tai­de­lu­ki­o­yh­dis­tys ry. Jä­se­nis­töön kuu­luu ny­kyis­ten opis­ke­li­joi­den van­hem­pien li­säk­si Mu­siik­ki­lu­ki­on en­ti­siä opis­ke­li­joi­ta ja mui­ta kou­lun toi­min­nan tu­ke­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta. Va­ran­sa toi­min­taan­sa yh­dis­tys saa pää­osin kou­lun esiin­ty­mis­toi­min­nas­ta ja jä­sen­mak­suis­ta. Yh­dis­tys ja­kaa vuo­sit­tain opin­to­mat­ka-avus­tuk­sia ja sti­pen­de­jä Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lumitin opis­ke­li­joil­le.

Syys­luku­kau­del­la osal­lis­tut­tiin en­sim­mäi­sen Vuo­den tai­de­lu­ki­o­lai­sen jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den jär­jes­te­lyi­hin. Tit­te­lin sai näyt­te­li­jä, te­at­te­ri­tai­teen toh­to­ri Jus­si Leh­to­nen. Ku­lu­va­na luku­vuon­na ja­et­tiin sti­pen­de­jä  800  eu­rol­la ja tu­et­tiin bi­o­lo­gi­an opis­ke­li­joi­den luon­to­ret­keä 725 eu­rol­la.

Vuon­na 2016 yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii Juha Lai­ti­nen, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na Mar­ja Väi­sä­nen ja sih­tee­ri-ta­lou­den­hoi­ta­ja­na Anne-Maa­ret Lam­min­mäki.

Yh­dis­tyk­sel­lä on kol­me kun­ni­a­jä­sen­tä: Anna-Lisa Hall­man, Heik­ki Hal­me ja Aira Ikä­hei­mo­nen.

Anne-Maa­ret Lam­min­mäki

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016