Kansainvälisyys lukuvuonna 2015- 2016

Music , Dance and Smart Devices!

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lumit on ol­lut yh­teis­työs­sä sak­sa­lai­sen Humboldt Gymnasiumin kans­sa Ulmista jo use­am­man pro­jek­tin ver­ran. Luku­vuo­si 2015-2016 oli kak­si­vuo­ti­sen ”Inventiveness yesterday and today”-Erasmus + K2 pro­jek­tin jäl­kim­mäi­nen.  Lop­pu­hui­pen­nus oli pro­jek­ti­ta­paa­mi­nen Kuo­pi­os­sa 21.- 28. hel­mi­kuu­ta 2016.  Ulmista saa­pui 30 opis­ke­li­jaa, 4 opet­ta­jaa sekä kou­lun reh­to­ri vie­raik­sem­me per­he­ma­joi­tuk­seen.

En­sim­mäi­se­nä vuo­te­na oli työs­tet­ty säh­kö­au­toa ja vaih­to­eh­toi­sia polt­to­ai­nei­ta, tu­tus­tu­en mm. Daimler- Benzin vety­moot­to­ri­tek­no­lo­gi­aan.  Muu­si­kot ja tans­si­jat val­mis­ti­vat tun­nin­mit­tai­sen mu­si­kaa­lin Karl Benzin in­no­vaa­ti­os­ta, polt­to­moot­to­ri­au­tos­ta ja kek­si­jän elä­män­ta­ri­nas­ta.  Luku­vuo­den 2015- 16 tee­ma­na oli­vat äly­vaat­teet ja nii­den so­vel­luk­set, opis­ke­li­jat te­ki­vät mit­tauk­sia toi­sil­leen.  Tai­tei­li­jat puo­les­taan har­joi­tut­ti­vat saksalais- suo­ma­lai­sin voi­min ABBAn kap­pa­lei­ta ja tans­si­jat te­ki­vät muu­sik­ko­jen ja kuo­ron sä­es­tyk­sel­lä ko­re­o­gra­fi­an Fame- mu­si­kaa­lin nimi­kap­pa­lee­seen.

Pro­jek­ti­vii­kon hui­pen­nus oli esi­tys ”Music, Dance and Smart Devices”, jos­sa 200-päi­nen ylei­sö sai tu­tus­tua opis­ke­li­joi­den mu­sii­kil­li­siin ja tie­teel­li­siin saa­vu­tuk­siin. Mu­ka­na esiin­ty­mäs­sä oli kuu­ti­sen­kym­men­tä opis­ke­li­jaa Suo­mes­ta ja Sak­sas­ta.

Tal­vi­nen Kuo­pio tar­jo­si pal­jon te­ke­mis­tä: sau­no­mis­ta ja avan­to­uin­tia, Pui­jon mäki­ki­san, luis­te­lua Kal­la­ve­den jää­ma­ra­ton­ra­dal­la, ret­kiä Me­kaa­ni­sen mu­sii­kin mu­se­oon Var­kau­des­sa, Genelecin teh­taal­le Ii­sal­mes­sa sekä Kuo­pi­os­sa Or­to­dok­si­seen kirk­ko­mu­se­oon ja Pui­jon tor­nil­le. Viik­ko oli täyn­nä kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä par­haim­mil­laan.

Sak­sa­lais­nuor­ten or­kes­te­ri esiin­tyi kau­pun­gin­ta­lol­la 11.9

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016