Vuoden taidelukiolainen

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lumitissa va­li­taan vuo­sit­tain vuo­den tai­de­lu­ki­o­lai­nen. Va­lin­nan kri­tee­ri­nä on, että hen­ki­lö on käy­nyt Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lumitin (Min­na Cant­hin lu­ki­on tai Kuo­pi­on Yh­teis­kou­lun Mu­siik­ki­lu­ki­on) ja on tä­män jäl­keen luo­nut mer­kit­tä­vää kan­sal­lis­ta tai kan­sain­vä­lis­tä uraa tai­teen tai tie­teen pa­ris­sa.

Vuo­den 2015 tai­de­lu­ki­o­lai­sek­si va­lit­tiin näyt­te­li­jä Jus­si Leh­to­nen (s. 1974). Hän val­mis­tui yli­op­pi­laak­si  Min­na Cant­hin lu­ki­os­ta vuon­na 1993. Jus­si Leh­to­nen on val­mis­tu­nut Te­at­te­ri­kor­ke­a­kou­lun näyt­te­li­jän­työn­lai­tok­sel­ta te­at­te­ri­tai­teen mais­te­rik­si vuon­na 1999 ja Tai­de­yli­o­pis­ton Te­at­te­ri­kor­ke­a­kou­lus­ta te­at­te­ri­tai­teen toh­to­rik­si vuon­na 2015 ai­hee­naan hoi­to­lai­tok­sis­sa esiin­ty­vän näyt­te­li­jän ylei­sö­kon­tak­ti.

Leh­to­sen tai­teel­li­nen toi­min­ta on moni­puo­lis­ta: Hän on työs­ken­nel­lyt kiin­ni­tyk­sel­lä Suo­men Kan­sal­lis­te­at­te­ris­sa vuo­des­ta 2002 läh­tien sekä Suo­men Kan­sal­lis­te­at­te­rin Kier­tu­e­näyt­tä­mön tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2010. Li­säk­si Leh­to­nen on työs­ken­nel­lyt lu­kui­sis­sa ra­dio-, tv- ja elo­kuva­tuo­tan­nois­sa.

Leh­to­sel­le on myön­net­ty usei­ta ar­vos­tet­tu­ja tai­de­pal­kin­to­ja mm. Vuo­den nuo­ri lau­su­ja 1998-99, Vuo­den valo­pilk­ku 2006 –kult­tuu­ri­pal­kin­to, Te­at­te­rin tie­do­tus­kes­kuk­sen Tinfo-pal­kin­to 2011 ja Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön Suo­mi-pal­kin­to 2011.

Leh­to­nen tun­ne­taan myös liet­tu­a­lai­sen ja rans­ka­lai­sen kir­jal­li­suu­den suo­men­ta­ja­na.

Jus­si Leh­to­nen esit­ti vuo­den tai­de­lu­ki­o­lai­sen jul­kis­ta­mis­juh­las­sa 16.12.2015 gambisti-lau­la­ja Mik­ko Perkoilan kans­sa ot­tei­ta Pab­lo Ne­ru­dan teks­tei­hin poh­jau­tu­vas­ta esi­tyk­ses­tä Oodi kel­lol­le yös­sä.  Sii­tä ohes­sa vi­deo.


Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016