Shanghai ja me

Nihao! Lumitin yh­teis­työ ys­tä­vyys­kou­lum­me Xiangshan High Schoolin kans­sa muut­tui to­dek­si huh­ti­kuus­sa 2016, kun kou­lum­me opet­ta­jat, Juha Hilander, Riit­ta Ren­vall ja Aino Hollo, läh­ti­vät Kii­naan. Ys­tä­vyys­kou­lum­me si­jait­see Shang­hai Pudongin alu­eel­la, joka edus­taa mo­der­nia ja län­si­mai­sin­ta Kii­naa. Kii­nan ta­lous­kas­vu nä­kyy sel­väs­ti eri­tyi­ses­ti Pudongissa. Xiangshan High School on mer­kit­tä­väs­ti isom­pi kou­lu kuin Lumit. Vaik­ka kou­lu on iso ja sok­ke­loi­nen, sen ym­pä­ris­tö on erit­täin viih­tyi­sä.
Kym­me­nen vie­rai­lu­päi­vän ai­ka­na opim­me val­ta­vas­ti kii­na­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta ja pää­sim­me tu­tus­tu­maan usei­siin kou­lui­hin. Kou­lut ot­ti­vat mei­dät vas­taan sy­dä­mel­li­ses­ti, useim­mi­ten pa­raa­tein ja soit­to­kun­nin. Opis­ke­li­joi­den kou­lu­päi­vät oli­vat huo­mat­ta­vas­ti suo­ma­lai­sia kou­lu­päi­viä pi­dem­piä. Oppi­tun­tien jäl­keen opis­ke­li­joil­la oli lisä­o­pe­tus­ta ja eri­lai­sia ker­ho­ja usein il­taan asti. Kou­lu­tus­ta ar­vos­te­taan Kii­nas­sa to­del­la pal­jon ja sii­hen pa­nos­te­taan. Kes­kus­te­lim­me opis­ke­li­joi­den kans­sa ja he oli­vat to­del­la häm­mäs­ty­nei­tä suo­ma­lais­nuor­ten va­paa-ajan mää­räs­tä. He ker­toi­vat ka­deh­ti­van­sa suo­ma­lai­sia sii­tä, että suo­ma­lais­nuo­ret voi­vat viet­tää niin pal­jon va­paa-ai­kaa yh­des­sä.
Ys­tä­vyys­kou­lum­me on kuva­tai­de­pai­not­tei­nen ja pää­sim­me seu­raa­maan usei­ta tai­de­tun­te­ja ja -näyt­te­lyi­tä. Ope­tuk­ses­sa ko­ros­tet­tiin tek­nii­kan hal­lin­taa ja seu­raa­mam­me tun­nit oli­vat­kin pit­käl­ti ase­tel­mien, pat­sai­den tai ku­vien ko­pi­oin­tia. Opis­ke­li­jat oli­vat to­del­la tai­ta­via. Juha Hilander piti kou­lus­sa mu­sii­kin­tun­nin, jos­sa esi­tel­tiin kul­ta­kau­den tai­tei­li­joi­ta, eri­tyi­ses­ti Jean Si­be­lius­ta ja hä­nen mu­siik­ki­aan. Kii­na­lai­set osal­lis­tui­vat tun­tiin in­nok­kaas­ti ja lau­loi­vat mu­ka­na. Lah­joi­tim­me kou­lul­le kan­te­leen muis­tok­si vie­rai­lus­tam­me.
Neu­vot­te­lim­me tu­le­vai­suu­den yh­teis­työn muo­dois­ta. Elo­kuus­sa 2016 ys­tä­vyys­kou­lus­tam­me saa­puu nel­jä opet­ta­jaa vie­rai­lul­le Lumitiin ja jat­kos­sa oli­si tar­koi­tus, että opis­ke­li­jam­me te­ki­si­vät vas­ta­vie­rai­lun. Yh­teis­työ tu­lee liit­ty­mään uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man käyt­töön­ot­toon ja il­mi­ö­poh­jai­seen ope­tuk­seen. Luku­kau­del­la 2016-17 pro­jek­tin vas­tuu­o­pet­ta­jat ovat Kai­sa Björk­bac­ka ja Jaak­ko Rau­ti­ai­nen.
Kii­na oli vai­kut­ta­va ko­ke­mus, mut­ta sa­mal­la uu­vut­ta­va. Shang­hai on 25 mil­joo­nan asuk­kaan kau­pun­ki. Kau­pun­gin mit­ta­suh­teet ovat kä­sit­tä­mät­tö­mät. Shang­hai tar­jo­si meil­le mah­ta­vat shoppailumahdollisuudet, kos­ka kau­pun­ki edus­taa län­si­mai­sin­ta Kii­naa. Il­mas­to oli kuin Suo­men kesä par­haim­mil­laan, mut­ta saas­teet nä­kyi­vät sel­väs­ti, mut­ta ei­vät hai­tan­neet me­no­am­me. Meil­le esi­tel­tiin hui­kei­ta näh­tä­vyyk­siä, ku­ten val­ta­van kor­kei­ta pil­ven­piir­tä­jiä. Vie­rai­lim­me yh­des­sä kor­keim­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta. SWFC on 474 met­riä kor­kea ja nä­ky­mät oli­vat saas­tees­ta joh­tu­en hie­man utui­set. Va­pun vie­tim­me kii­na­lais­ten kol­le­go­jem­me kans­sa hen­keä sal­paa­vas­sa New Gardenissa, kei­sa­ril­li­ses­sa iki­van­has­sa puu­tar­has­sa, muu­ta­man sa­dan­tu­han­nen muun kii­na­lai­sen kans­sa.
Ek­soot­ti­nen ruo­ka­kult­tuu­ri yl­lät­ti mei­dät täy­del­li­ses­ti. Riit­ta jär­kyt­tyi ku­mi­ses­ta me­duu­sas­ta, joka saat­toi olla ri­kol­li­ses­ti syn­teet­ti­ses­ti val­mis­tet­tua. Yhtä suu­ri jär­ky­tys oli mä­dä­tet­ty lin­nun­muna. Kas­vis­syö­jä ja mereneläväallergikko Aino ei löy­tä­nyt juu­ri syö­mis­tä ja paas­to­si suu­rim­man osan reis­sus­ta kii­na­lais­ten kau­huk­si. Juha oppi epäi­lyis­tään huo­li­mat­ta lois­ta­vas­ti syö­mään pui­koil­la, mut­ta ei ym­mär­tä­nyt jäl­ki­ruo­ka­na tar­jot­tua ve­teen kei­tet­tyä rii­si­puu­roa.
Xie xie!

Xiang Shan High Schoolin reh­to­ri on vie­hät­tä­vä Xu Feng

Juha, Aino ja Riit­ta Shang­hain van­has­sa kau­pun­gis­sa

Shang­hain ruo­ka vähä­suo­lais­ta, mie­dos­ti maus­tet­tua ja ma­ke­aa. Ku­ten ku­van mä­dä­te­tyt ka­nan­mu­nat.

Kii­nan kai­kis­sa suur­kau­pun­geis­sa on pil­ven­piir­tä­jiä. Shang­hain kor­kein ku­rot­tau­tuu kuu­den sa­dan met­rin kor­keu­teen

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016