Tutor-toiminta 2015-2016

Mei­dän tu­to­rien luku­kau­teen on mah­tu­nut pal­jon uu­sia asi­oi­ta. Kou­lu­jen yh­dis­tä­mi­sen ta­kia oli­vat yk­kös­vuo­den ai­ka­na ta­pah­tu­neet tutustumis- ja suun­nit­te­lu­ker­rat tär­kei­tä. Var­si­nai­nen tu­to­roin­ti al­koi kui­ten­kin vas­ta ke­säl­lä luku­jär­jes­tys­ten te­ke­mi­sel­lä, jos­sa au­toim­me tu­le­via yk­kö­siä kurs­sien va­lit­se­mis­sa. En­sim­mäi­se­nä kou­lu­päi­vä­nä saim­me pääl­lem­me uu­det, vih­re­ät tu­tor­pai­dat. Päi­vään kuu­lui yk­kös­ten ryhmäyttämistä eri­lais­ten pe­lien avul­la. Jo­kai­nen ryh­mä teki myös oman nä­ke­myk­sen­sä lumit-ko­nees­ta, jot­ka esi­tet­tiin kai­kil­le yk­kö­sil­le ja tu­to­reil­le sa­lis­sa. Esi­tys­ten jäl­keen päi­vä lop­pui ryhmähaliin.

Koko kou­lun tu­tus­tu­mis­päi­vää vie­tim­me tänä vuon­na Pui­jol­la, jos­sa me ryh­miin ja­e­tut op­pi­laat kä­ve­lim­me ylös Pui­jol­la ole­vaa lenk­ki­pol­kua opet­ta­jien kek­si­miin ky­sy­myk­siin sa­mal­la vas­ta­ten. Eni­ten oi­kein vas­tan­nei­den kes­ken ar­vot­tiin herk­ku­pal­kin­not, ja yl­pe­ä­nä voin sa­noa mei­dän ryh­män ol­leen yksi voit­ta­jis­ta. Pui­jon hui­pul­la kaik­ki ko­koon­tui­vat pe­laa­maan li­pun­ryös­töä jouk­ku­eit­tain.

Vuo­teen on mah­tu­nut pal­jon kai­ken­lais­ta. Syk­syn mit­taan jär­jes­tim­me yh­tei­siä väli­tun­te­ja, joil­la pe­lat­tiin yh­des­sä hip­paa tai tans­sit­tiin let­ka­jenk­kaa. Myös syk­syn ai­ka­na ta­pah­tu­neet tu­tor­tuo­ki­ot ovat ol­leet oleel­li­nen osa tu­to­roin­tia. Jou­lun alla suun­nit­te­lim­me yh­des­sä yk­kös­ten kans­sa jou­lu­tee­ma­vii­kon, jol­loin kou­lul­la oli jou­lu­lau­lu­ja käy­tä­vil­lä soi­mas­sa, au­las­ta löy­tyi pa­pe­ri­nen jou­lu­kuu­si ja jou­lu­tee­mai­ses­ti pu­keu­tu­neil­le ja­et­tiin pal­kin­to­suk­laa­ta. Kui­ten­kin isoin ja ehkä tär­kein ta­pah­tu­ma jota olim­me jär­jes­tä­mäs­sä, oli ysiluokkalaisten tu­tus­tu­mis­päi­vät. Ym­pä­ri Suo­mea saa­pu­neil­le tu­tus­tu­jil­le olim­me jär­jes­tä­neet sa­liin glö­gi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lun, jo­kai­ses­ta nel­jäs­tä lin­jas­ta ker­to­van standin ja mah­ta­via live-esi­tyk­siä. Myös muut opis­ke­li­jat oli­vat olen­nai­nen osa yh­teis­hen­keä, jota kou­lu­kier­rok­sil­la py­rit­tiin vä­lit­tä­mään ysiluokkalaisille. Tu­tus­tu­mis­päi­vän li­säk­si tu­to­rei­ta on ol­lut ker­to­mas­sa kou­lus­tam­me eri ylä­kou­luil­la ja yk­sit­täi­siä vie­rai­lu­käyn­te­jä on jär­jes­tet­ty esi­mer­kik­si kau­kaa tu­le­vil­le tu­tus­tu­jil­le.

Vii­mei­sin tu­to­roin­tim­me oli pää­sy­ko­keis­sa, jois­sa tsemppasimme ysiluokkalaisia. Mu­ka­na aut­ta­mas­sa oli myös tu­le­van vuo­den tu­to­rei­ta, ja mie­lel­lä­ni heil­le ojen­nan tä­män tu­tor­pai­dan tuo­man vas­tuun.

Tiila Vuo­ri 14c

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016