Lukuvuoden 2015-2016 hallitus

Hal­li­tuk­sen jä­sen­ten mää­rä: 18

Mari Tien­pää, Pu­heen­joh­ta­ja
Ida Tik­ka­nen, Sih­tee­ri

Ani­ta Ko­mu­lai­nen, Sih­tee­ri

Ak­se­li Mat­ti­la

Ella Vähä­pas­si

Anni Hors­man­hei­mo

Elli Rau­ta­vaa­ra

Heta Iko­nen

Ella Pos­ti

Pat­rik Heik­ki­lä

Sen­ni Lyy­ti­nen

Juk­ka Huo­ta­ri

Jus­si Kor­ho­nen

Emma Ves­te­ri­nen

Son­ja Par­vi­ai­nen

Jan­na Sahl­man

Mint­tu Tampio

Lot­ta Peu­ra, Pu­heen­joh­ta­ja

Hal­li­tus­kau­si oli 17.08.2015 – 15.02.2016

Kau­den ai­ka­na hal­li­tus jär­jes­ti 8 ko­kous­ta:

17.08.15

10.09.15

12.10.15

13.11.15

11.12.15

15.01.16

08.02.16

15.02.16

Näi­den li­säk­si hal­li­tus kes­kus­te­li useis­ta asi­ois­ta ”whatsapp” ko­kouk­sis­sa ja muis­sa pie­nem­mis­sä ”epä­vi­ral­li­sis­sa” ta­paa­mi­sis­sa ja ko­kouk­sis­sa.

Hal­li­tus­kau­den ai­ka­na hal­li­tus jär­jes­ti muunmuassa kah­vi­tuk­sia tans­si­joi­den soo­loi­hin, ilmaisutaitolinjalaisten diblomeihin, van­hem­pain­il­toi­hin ja mui­hin kou­lun ta­pah­tu­miin.

Hal­li­tus jär­jes­ti myös esi­mer­kik­si yk­kös­ten­päi­vän ja puk­ki­juh­lan ja koor­di­noi penkkareita ja potkijaisia. (=or­ga­ni­soi eri ryh­mien, ku­ten rek­ka­kan­gas­ryh­män muo­dos­ta­mi­sen ja huo­leh­ti että vas­tuu­a­lu­eel­li­set ryh­mät te­ki­vät hom­man­sa ajois­sa ja oi­kein)Alkuvudesta hal­li­tus jär­jes­ti myös opis­ke­li­ja­kun­nan ti­lo­jen sii­vouk­sen.

Vii­si hal­li­tuk­sen jä­sen­tä edus­ti kou­lua Lu­ki­o­lais­ten Lii­ton opis­ke­li­ja­kun­tien kou­lu­tus­ta­pah­tu­ma Watereilla (Mari Tien­pää, Mint­tu Tampio, Jus­si Kor­ho­nen, Pat­rik Heik­ki­lä ja Jan­na Sahl­man).

Hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä va­lit­tiin myös vatsuualueelliset hoi­ta­maan Abi­ris­tei­lyä, Abi­hup­pa­rei­ta, Penkkarikarkkeja, Yli­op­pi­las­lak­ki ti­laus­ta ja lumit hup­pa­rei­ta.

Hal­li­tuk­sen jä­se­net oli­vat ak­tii­vi­ses­ti yh­teyk­sis­sä rehtroi Ilk­ka Ra­ni­seen ja kä­vi­vät kuu­kau­sit­tain kes­kus­te­le­mas­sa Ra­ni­sen kans­sa mil­loin­kin esil­le nous­seis­ta asi­ois­ta. Hallutuksen jä­se­net Tien­pää ja Komualinen osal­lis­tui­vat syk­syl­lä myös Ant­ti Ker­vi­sen jär­jes­tä­mään hal­li­tus­ten ta­paa­mi­seen, jos­sa oli pai­kal­la jo­kai­sen lu­ki­on pu­heen­joh­ta­ja ja vara­pu­heen­joh­ta­ja/sih­tee­ri.

Tä­män ta­kia kat­som­me, että tämä hal­li­tus ja sen jä­se­nis­tä alla mai­nit­ta­vat ovat työs­ken­nel­leet yli 18 tun­tia yh­teen­sä tä­män kau­den ai­ka­na, ja ovat tä­ten oi­keu­tet­tu­ja kurs­si mer­kin­tään.

Mari Tien­pää

Mint­tu Tampio

Jan­na Sahl­man

Jus­si Kor­ho­nen

Son­ja Par­vi­ai­nen

Ida Tik­ka­nen

Lot­ta Peu­ra

Heta Iko­nen

Ak­se­li Mat­ti­la

Ani­ta Ko­mu­lai­nen

Ella Pos­ti

Ella Vähä­pas­si

Elli Rau­ta­vaa­ra

Pat­rik Heik­ki­lä

Sen­ni Lyy­ti­nen

Anni Hormanheimo, Juk­ka Huo­ta­ri ja Emma Ves­te­ri­nen ei­vät pu­heen­joh­ta­jien Lot­ta Peu­ra ja Mari Tien­pää mie­les­tä ol­leet tar­peek­si akstiivisia hal­li­tuk­ses­sa ol­lak­seen oikeutuettuja kurs­si­mer­kin­tään.

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016