Musiikin opetuksesta

Mu­sii­kis­sa on voi­maa!

Vai­kea us­koa, että taas ol­laan täs­sä vai­hees­sa luku­vuot­ta. On siis aika kään­tää kat­se elo­kuu­hun 2015, jol­loin uusi kou­lum­me py­räh­ti käyn­tiin. Tä­män luku­vuo­den ta­pah­tu­mi­a­han suun­ni­tel­tiin jo edel­li­se­nä luku­vuon­na, ku­ten aina, mut­ta ku­kaan ei sil­loin vie­lä tien­nyt, mitä oi­ke­as­taan tu­le­man pi­tää. Näin jäl­keen­päin voi to­de­ta, että mu­siik­ki­lin­jan toi­min­ta ja ta­pah­tu­mat ovat suun­nil­leen säi­ly­neet en­ti­seen mal­liin. Kui­ten­kin pie­nen ehos­tuk­sen saa­nee­na.

Pe­rin­tei­set juh­lat ja ta­pah­tu­mat ovat säi­lyt­tä­neet paik­kan­sa kou­lus­sam­me; lau­la­jien si­säi­set ma­ti­ne­at, ke­väi­nen soi­tin- ja lau­lu­op­pi­lai­den ma­ti­nea Tai­de­mu­se­ol­la, tou­ko­kuun bän­di­kat­sel­mus, jou­lu­kon­sert­ti, jos­sa kou­lum­me soi­tin­yh­tye yh­des­sä kuo­ro­jen, lau­lu­yh­ty­ei­den ja so­lis­tien kans­sa loi­vat rau­hai­saa jou­lun tun­nel­maa luku­kau­den päät­teek­si sekä lu­kui­sat juh­lat, jois­sa kou­lum­me muu­si­kot ovat moni­puo­li­sil­la tai­doil­laan ilah­dut­ta­neet kuu­li­joi­ta. Syys­luku­kau­den ta­pah­tu­mis­ta voi­daan nos­taa esil­le muun mu­as­sa kou­lum­me taidelinjalaisten jär­jes­tä­mä vai­kut­ta­va ja laa­ja oh­jel­ma­ko­ko­nai­suus val­ta­kun­nal­li­sil­le Pro rexi – päi­vil­le, rek­ry­toin­ti­kier­tue kuo­pi­o­lai­sil­le ylä­kou­lul­le, upea mu­siik­kia, tans­sia ja il­mai­sua tar­joil­lut High School Stars –kon­sert­ti, kuo­ro­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen Tai­de yli­o­pis­to Aal­to/Si­be­lius-Aka­te­mi­an jär­jes­tä­mään suu­reen Si­be­lius 150 vuot­ta -kon­sert­tiin Kuo­pi­on Tuo­mi­o­kir­kos­sa yh­des­sä sa­to­jen kau­pun­gin kuo­ro­lais­ten kans­sa, jou­lu­kon­sert­ti Kuo­pi­on Mu­siik­ki­kes­kuk­sel­la yh­des­sä kum­mi­or­kes­te­rim­me Kuo­pi­on kau­pun­gin­or­kes­te­rin kans­sa, kou­lum­me oma jou­lu­kon­sert­ti Ala­van kir­kos­sa sekä uu­te­na vii­kon mit­tai­nen Lumit Pop Up – tai­de­viik­ko, joka on­nis­tui yli odo­tus­ten ja saa­vut­ti suu­ren suo­si­on myös ylei­sön kes­kuu­des­sa.

Ke­vät­luku­kau­del­la mu­sii­kin­o­pet­ta­jien työn­ku­vaa on vä­rit­tä­nyt syk­syl­lä 2016 voi­maan tu­le­va uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma. On ol­lut haas­ta­vaa miet­tiä, mil­tä tu­le­vai­suu­den mu­sii­kin ope­tus tu­li­si näyt­tä­mään ja kuu­lu­maan. Aika näyt­tä­köön, teim­me­kö oi­kei­ta rat­kai­su­ja. Kai­ken mie­tin­nän kes­kel­lä nor­maa­li mu­sii­kin ope­tus on pyö­ri­nyt hur­jaa vauh­tia, ku­ten aina. Ke­vät­luku­kau­del­la suu­rem­pia pon­nis­tuk­sia oli­vat las­ten mu­si­kaa­li Aladdin ja tai­ka­lamp­pu, jos­sa kym­men­hen­ki­nen Tu­han­nen ja yh­den yön or­kes­te­ri loih­ti il­moil­le sa­tu­mai­sia tun­nel­mia täy­sien kat­so­moi­den ilok­si. Kii­tos vie­lä ker­ran koko or­kes­te­ril­le an­tau­muk­sel­li­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­tan­ne, luo­vis­ta ide­ois­tan­ne sekä tai­dok­kaas­ta mu­si­soin­nis­tan­ne! Las­ten­kult­tuu­ri on tänä luku­vuon­na ol­lut muu­ten­kin ta­pe­til­la, sil­lä muu­si­kot ja ilmaisutaitolaiset te­ki­vät myös las­ten­lau­lu – pro­jek­tin, jos­sa lap­set pää­si­vät myös itse osal­lis­tu­maan mu­si­soin­nin rie­muun. Yh­teis­työ­tä teh­tiin myös sak­sa­lais­ten vie­rai­dem­me kans­sa muun mu­as­sa Abba-mu­sii­kin mer­keis­sä. Ke­vään suu­ri tai­don­näy­te oli myös muu­si­koi­den ja ilmaisutaitolinjalaisten hui­kea Impro-show. Täy­tyy sa­noa, että kyl­lä­pä use­at am­mat­ti­te­at­te­rit voi­si­vat tul­la ot­ta­maan mal­lia upeis­ta nuo­ris­tam­me!

Eikä täs­sä vie­lä kaik­ki. Musiikkilinjalaiset ovat an­si­ok­kaas­ti esiin­ty­neet kou­lum­me omis­sa ti­lai­suuk­sis­sa, ku­ten koko kou­lun tun­neil­la, Clubissimoissa, potkias- ja penkkari-il­lois­sa, van­hem­pain­il­lois­sa ja mo­nis­sa muis­sa. Pu­hu­mat­ta­kaan kou­lun ulko­puo­li­sis­ta kei­kois­ta, joi­ta muun mu­as­sa lu­kui­sat lau­lu­yh­ty­eem­me ja bän­dim­me ovat teh­tail­leet ym­pä­ri kau­pun­kia. Ovat­pa mu­sii­kin opis­ke­li­jam­me saa­vut­ta­neet myös kan­sal­lis­ta me­nes­tys­tä eri­lai­sis­sa kil­pai­luis­sa.

Niin, täs­sä vai­hees­sa luku­vuot­ta on aika kiit­tää ja ku­mar­taa tei­tä kaik­kia musiikkilinjalaisia sekä tie­tys­ti ah­ke­ria mu­sii­kin opet­ta­ji­am­me. Suur­kii­tos teil­le kol­le­gat yh­teis­työs­tän­ne ja tu­es­tan­ne!

”Mu­siik­ki kar­kot­taa vi­han niis­tä, jot­ka ei­vät ra­kas­ta. Rau­hat­to­mil­le se an­taa rau­han, it­ke­vät se loh­dut­taa. Ne, joi­den tie on tu­kos­sa, löy­tä­vät uu­sia pol­ku­ja, ja nii­hin, jot­ka tor­ju­vat kai­ken, kas­vaa uut­ta var­muut­ta ja toi­voa.” -Pab­lo Casals

mu­sii­kin leh­to­ri Mari Kois­ti­nen

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016