Ilmaisutaitolinjan tapahtumia 2015-2016

TE­AT­TE­RIN LU­KI­O­DIP­LO­MIT

Te­at­te­rin lu­ki­o­dip­lo­mi­e­si­tyk­siä oli tänä luku­vuon­na te­ke­mäs­sä en­nä­tyk­sel­li­set 25 opis­ke­li­jaa. Te­ki­jät oli­vat il­mai­su­tai­to­lin­jan li­säk­si myös mu­siik­ki- ja yleis­lin­jal­ta. Syn­tyi seit­se­män upe­aa ja eri­lais­ta te­os­ta: maa­lais­ko­me­di­aa, ab­sur­dia te­at­te­ria, omia käsi­kir­joi­tuk­sia, draa­maa, tans­si­te­at­te­ria jne… Dip­lo­mi­e­si­tys­ten te­ki­jöil­le pa­lau­tet­ta oli an­ta­mas­sa Kuo­pi­on kau­pun­gin draa­ma­kas­vat­ta­ja, te­at­te­ri-il­mai­sun­oh­jaa­ja Anni Ma­rin.

TAI­DE­LU­KI­ON IMPROSHOW

Ke­vät 2016 hui­pen­tui tai­de­lu­ki­on IMPROSHOW-esi­tyk­seen. Näyt­te­li­jät ja muu­si­kot hi­oi­vat ta­hoil­laan imp­ro­vi­saa­ti­on tai­to­ja jo syk­sys­tä läh­tien, muu­si­kot Sii­ri Ah­to­lan joh­dol­la ja näyt­te­li­jät Kert­tu-Lii­sa Pi­ri­sen joh­dol­la. Har­joi­tus­kau­den koho­koh­ta­na oli freestyleräppäri Röllin pi­tä­mä in­ten­sii­vi­kurs­si maa­lis­kuus­sa. Koko har­joit­te­lu­pro­ses­sin lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyi hui­ke­aa mu­siik­ki- ja te­at­te­ri-imp­ro­vi­saa­ti­on maa­il­maan heit­täy­ty­mis­tä, in­ten­sii­vis­tä lava­työs­ken­te­lyä, upe­aa yh­des­sä te­ke­mis­tä, roh­ke­aa tyh­jän pääl­lä ole­mis­ta sekä en­nen kaik­kea hul­vat­to­mia ja hu­pai­sia het­kiä. Jo­kai­nen esi­tys oli uniik­ki ja ylei­sön­sä nä­köi­nen. Ohes­sa vi­de­oi­ta improshowsta.

OSAL­LIS­TA­VA MU­SIIK­KI­TUO­KIO
Lumitin en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat suun­nit­te­li­vat ja to­teut­ti­vat ala­kou­lu­lai­sil­le suun­na­tun osal­lis­ta­van mu­siik­ki­tuo­ki­on. Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na pro­jek­tis­sa oli Mart­ti Ahti­saa­ren kou­lun kol­me ryh­mää esi­kou­lus­ta, en­sim­mäi­sel­tä ja toi­sel­ta luo­kal­ta. Tuo­ki­on ma­te­ri­aa­li­na toi­mi­vat Soi­li Per­ki­ön sä­vel­tä­mät ja Han­ne­le Huo­vin sa­noit­ta­mat las­ten­lau­lut. Työ­ryh­mä koos­tui kah­dek­san mu­siik­ki­lin­jan opis­ke­li­jan muo­dos­ta­mas­ta bän­dis­tä, seit­se­mäs­tä il­mai­su­tai­to­lin­jan opis­ke­li­jas­ta sekä kah­des­ta oh­jaa­vas­ta opet­ta­jas­ta (mu­siik­ki ja il­mai­su­tai­to). Musiikkilinjalaiset so­vit­ti­vat Per­ki­ön lau­lut omal­le ko­koon­pa­nol­leen so­pi­vik­si. Ilmaisutaitolinjalaiset suun­nit­te­li­vat tuo­ki­on osal­lis­ta­vat osi­ot.
Osal­lis­ta­van mu­siik­ki­tuo­ki­on ko­ko­nai­suus koos­tui Mart­ti Ahti­saa­ren kou­lul­la 29.3.2016 pi­de­tys­tä ope­tus­tun­nis­ta, jos­sa lu­ki­o­lai­set opet­ti­vat ala­kou­lu­lai­sil­le tu­le­van mu­siik­ki­tuo­ki­on lau­lu­ja ja ryt­mit­te­ly­jä sekä aut­toi­vat lap­sia te­ke­mään omat ryt­mi­soit­ti­met. Osal­lis­ta­vat mu­siik­ki­tuo­ki­ot (2 kpl) pi­det­tiin Mart­ti Ahti­saa­ren kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa 13.4.2016.
Ta­voit­tee­na oli an­taa lu­ki­o­lai­sil­le mah­dol­li­suus toi­mia opet­ta­ji­na ja kan­taa vas­tuu­ta ko­ko­nai­suu­den toi­mi­vuu­des­ta. Li­säk­si ta­voit­tee­na oli luo­da mu­siik­ki­tuo­ki­oon osal­lis­tu­vil­le lap­sil­le mu­ka­va yh­des­sä te­ke­mi­sen ja op­pi­mi­sen ko­ke­mus yh­des­sä ta­pah­tu­van leik­ki­mi­sen, lau­la­mi­sen, tans­si­mi­sen ja ryt­mit­te­lyn kaut­ta.

MUI­TA TA­PAH­TU­MIA
Il­mai­su­tai­don opis­ke­li­jat oli­vat esiin­ty­mäs­sä 4.9.2015 Anti­fes­ti­vaa­leil­la aust­ra­li­a­lai­sen All The Queens Men –ryh­män te­ok­ses­sa FUN RUN. Ryh­män tai­tei­li­jat har­joi­tut­ti­vat Lumitin opis­ke­li­joil­le flashmobtanssin ko­re­o­gra­fi­an jota esi­tet­tiin Kuo­pi­on to­ril­la ta­pah­tu­nees­sa esi­tyk­ses­sä.
Il­mai­su­tai­to­lin­jan en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat esit­ti­vät runo­per­for­mans­sin loka­kuus­sa jär­jes­te­tys­sä val­ta­kun­nal­li­ses­sa reh­to­rien PRO REX-ti­lai­suu­des­sa.
Soveltan te­at­te­rin kurs­sin opis­ke­li­jat esiin­tyi­vät tam­mi­kuus­sa Kuo­pi­on kau­pun­gin­te­at­te­ril­la jär­jes­te­tys­sä kir­jai­li­ja Sofi Ok­sa­sen haas­tat­te­lu­ti­lai­suu­des­sa. Opis­ke­li­jat te­ki­vät net­ti­pals­toil­la ta­pah­tu­vis­ta kes­kus­te­luis­ta pie­niä koh­tauk­sia do­ku­ment­ti­te­at­te­rin kei­noin.
Li­säk­si il­mai­su­tai­to­lin­jan kurs­seis­ta (näyt­te­li­jän­työ 1, näyt­te­li­jän­työ 2, imp­ro­vi­saa­tio) jär­jes­tet­tiin pe­rin­tei­set demo­e­si­tyk­set, eli ylei­söl­le avoi­met har­joi­tuk­set.

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016