Pääkirjoitus

Uusi lu­kio Lumit!

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lumitin en­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on ta­ka­na. Tai­de­lu­kio Lumit aloit­ti toi­min­tan­sa 1. 8. 2015. Olem­me teh­neet luku­vuo­den ai­ka­na pal­jon töi­tä uu­den kou­lun luo­mi­sek­si. Tyh­jäs­tä emme ole al­ka­neet, taus­tal­la on kak­si mer­kit­tä­vän his­to­ri­an omaa­vaa lu­ki­o­ta, Min­na Cant­hin lu­kio ja Kuo­pi­on Yh­teis­kou­lun Mu­siik­ki­lu­kio. Kuo­pi­on lu­ki­o­ver­kos­to on yh­dis­ty­mi­sen seu­rauk­se­na su­pis­tu­nut nel­jään päi­vä­lu­ki­oon. Sa­mal­la Kuo­pio on saa­nut val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vän tai­de­lu­ki­on, jon­ka vah­vuus­a­lu­ei­ta yleis­lu­ki­o­ai­nei­den li­säk­si ovat mu­siik­ki, tans­si ja il­mai­su­tai­to. Opis­ke­li­ja­mää­räm­me kas­vaa noin sa­taan.
Ny­kyi­set ti­lam­me ovat van­hat Yh­teis­kou­lun ti­lat, li­säk­si syk­syl­lä 2016 on käy­tös­säm­me Puis­to­kou­lu. Van­hois­ta kou­lu­ra­ken­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta olem­me pys­ty­neet ra­ken­ta­maan toi­mi­van tai­de­lu­ki­on. Ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu uu­den ra­ken­nuk­sen saa­mi­sek­si on par­hail­laan käyn­nis­sä. Tu­lok­set nä­em­me ensi syk­sy­nä.
Uut­ta kou­lua olem­me ra­ken­ta­neet myös ope­tus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­sen kaut­ta. Ku­lu­nee­na luku­vuon­na poh­dim­me opet­ta­ja­po­ru­kal­la mm. mil­lai­nen on hyvä kou­lu, mil­lais­ta pe­da­go­giik­ka kurs­seil­la käy­täm­me, kuin­ka op­pi­mi­nen ar­vi­oi­daan, mit­kä ovat kou­lun kes­kei­sim­piä ar­vo­ja. Kou­lu ar­voik­si pää­tim­me seu­raa­vat: oi­keu­den­mu­kai­suus, su­vait­se­vai­suus, yh­teis­työ­kyky, kan­nus­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus ja toi­ses­ta vä­lit­tä­mi­nen.
Ar­vo­jem­me us­kot­ta­vuus ko­e­tel­laan joka­päi­väi­ses­sä kou­lu­ar­jes­sa, ih­mis­ten koh­taa­mis­sa ja pää­tök­sen­te­os­sa. Olem­me si­tou­tu­neet ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa näi­hin ar­voi­hin, uu­dis­tu­maan, käyt­tä­mään moni­puo­li­sia ope­tus­me­ne­tel­miä ja kun­ni­oit­ta­maan eri­lai­suut­ta.
Uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­sen työs­ken­te­lyn aloi­tam­me 1.8.2016 rin­nak­kain van­han ope­tus­suun­ni­tel­man kans­sa.

Kii­tos kou­lum­me hen­ki­lö­kun­nal­le ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta ja oi­kein hy­vää ja vir­kis­tä­vää ke­sää!!!

Ilk­ka Ra­ni­nen
reh­to­ri 2.6.2016

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016