Tanssin tapahtumia

Tans­si­puo­len opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat usei­siin eri ta­pah­tu­miin ja esit­ti­vät niin omia ko­re­o­gra­fi­oi­taan kuin tans­sin opet­ta­jien laa­ti­mia ko­re­o­gra­fi­oi­ta. Tans­sin­o­pe­tuk­ses­ta vas­ta­si­vat vuo­den ai­ka­na Reet­ta Va­ris, Sannamaria Kuu­la, Mari Knuu­ti­la, An­nii­na Aunola ja ly­hyt kurs­se­ja/workshoppeja pi­ti­vät mm. Lot­ta Kaarla (mu­si­kaa­li/jazz­tans­si­kurs­si) ja Marc Gassot (miimikurssi). Ke­vään ai­ka­na ope­tus­har­joit­te­lu­aan Lumitissa suo­rit­ti tans­sin­o­pis­ke­li­ja Son­ja Rönk­kö.

Toi­sen vuo­den tans­si­joi­den soo­lot tans­sit­tiin yh­teis­kou­lul­la 13.-14.11.2015. Näyt­tä­mön val­ta­si upe­at, roh­ke­at ja tans­si­joi­den it­sen­sä nä­köi­siä te­ok­set.

Tans­si­joi­den jou­lu­näy­tös pi­det­tiin Lumitin omal­la näyt­tä­möl­lä 11.-12.12.2015. Näy­tök­ses­sä näh­tiin tans­si­joi­den itsete­ke­miä soo­lo­ja, du­et­to­ja ja ryh­mä­ko­re­o­gra­fi­oi­ta. Te­ok­set osoit­ti­vat mi­ten laa­ja-alaisesti tans­sia voi teh­dä ja esit­tää, kun ku­kin esiin­ty­jä toi it­sel­leen omim­man la­jin ja tyy­lin näyt­tä­möl­le.

Abi­tans­si­joi­den lop­pu­ko­re­o­gra­fia oli ta­ri­na Mir­jas­ta (26 -vuotias fik­tii­vi­nen hah­mo), jon­ka vi­nou­tu­nut hah­mo poh­tii oi­ke­aa ja vää­rää. Esi­tys sai ensi-il­tan­sa 22.1.2016 Sot­kul­la.

Kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa oli myös­kin run­saas­ti esi­tys­toi­min­nan ja päi­vit­täi­sen arki­tree­nin ohes­sa. Mar­ras­kuus­sa 2015 ykkös vuo­den tans­si­jat oli­vat tu­tus­tu­mis­mat­kal­la Jönkopingissä, Ruot­sis­sa. Hel­mi­kuus­sa jouk­ko sak­sa­lai­sia mu­sii­kin­o­pis­ke­li­joi­ta opet­ta­ji­neen oli vie­rai­lul­la tääl­lä meil­lä Kuo­pi­os­sa ja yh­des­sä Lumit opis­ke­li­joi­den kans­sa tuo­tet­tiin upea tans­sia, mu­siik­kia ja tie­det­tä yh­dis­tä­vä spek­taak­ke­li 25.2.2016.

Hel­mi­kuus­sa kol­man­nen vuo­den tans­si­jan Eevi Kin­nu­sen teos Sala­ra­kas pal­kit­tiin raha­pal­kin­nol­la Ka­jaa­nin ko­re­o­gra­fia kat­sel­muk­ses­sa. Tans­si­joi­na te­ok­ses­sa toi­mi ko­re­o­gra­fin it­sen­sä li­säk­si An­nii­na Kank­ku­nen ja San­ni Saa­ri­lah­ti. Teos sai ylis­tä­vän vas­taan­oton ja run­saas­ti po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta.

Kau­nis kii­tos vuo­des­ta ja lep­poi­saa ke­sää!

Sannamaria Kuu­la

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016