Oppimateriaali

En­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le kou­lu hank­kii oppi­ma­te­ri­aa­lin.

Alla ole­vas­ta lin­kis­tä löy­dät Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa käy­tet­tä­vät oppi­kir­jat kol­men­nen ja nel­jän­nen vuo­den opis­ke­li­joil­le.  Kurs­sien ku­vauk­set löy­ty­vät Wil­mas­ta.

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021