Kanslia

Keskustan lukiokampuksen rehtorit
Lumitin kanslia

Lu­mi­tin kans­lia si­jait­see Lu­mi­tin 3. ker­rok­ses­sa (Kol­jon­nie­men­ka­tu 48-50).

Kou­lu­sih­tee­ri Päi­vi Joki­kok­ko, puh. 044 7184583, pai­vi.joki­kok­ko(at)kuo­pio.fi

Kans­lia on avoin­na klo XX. Kii­rei­si­nä ai­koi­na kans­lia saat­taa kui­ten­kin olla ti­la­päi­ses­ti sul­jet­tu­na; täl­löin asi­as­ta il­moi­te­taan kans­li­an oves­sa.

Kans­li­as­ta voit pyy­tää esim.

Kou­lun ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta tie­do­te­taan ryh­män­oh­jaus­ten li­säk­si Wil­man kaut­ta. Kou­lun­käyn­tiin liit­ty­viä lo­mak­kei­ta on saa­ta­vil­la kans­li­an oven vie­res­sä si­jait­se­vas­ta lo­ke­ri­kos­ta; sa­mat lo­mak­keet löy­ty­vät myös kou­lun koti­sivuilta.

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021