Opinto-ohjaus

Opin­to-oh­jaa­jien työn­jako 2022-2023: 

Heik­ki Huuh­ka: kaik­ki F-ryh­mät ja 22G 

Emmi Kar­vo­nen: kaik­ki D- (pait­si 22D) ja E-ryh­mät, 19C, 21C ja 22C   

Reet­ta Va­ris: A- ja B-ryh­mät kai­kil­la vuo­si­ta­soil­la, 20C ja 22D 

Mir­va Pal­vi­ai­nen mir­va.pal­vi­ai­nen(at)ope­du.kuo­pio.fi, puh. 044 718 1066. 3.-4. vuo­den opis­ke­li­joi­den oh­jaus liit­ty­en eri­tyi­ses­ti jat­ko-opin­toi­hin ja am­ma­tin­va­lin­taan. Mir­va on Lu­mi­tis­sa pai­kal­la kes­ki­viik­koi­sin ja hä­net voi ta­va­ta 3. ker­rok­sen pien­ryh­mä­ti­las­sa (sama työ­tila Heik­ki Huuh­kan kans­sa). Hä­nen kans­saan voi asi­oi­da il­man ajan­va­raus­ta aina, kun ovi on auki.

Työn­jako kos­kee hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta, kurs­si­muu­tok­sia ja opis­ke­li­ja­huol­to­a­soi­ta. Opon luok­ka­tun­te­ja opin­to-oh­jaa­jat opet­ta­vat yh­teis­työs­sä. 

Kurs­si­muu­tos­ten teko 

Kou­lun koti­si­vuil­la on il­moi­tet­tu, kos­ka wil­ma on auki kurs­si­muu­tok­sia var­ten. Jos et saa kurs­se­ja so­pi­maan ota yh­teyt­tä hen­ki­lö­koh­tai­seen opin­to-oh­jaa­jaa­si en­nen päät­tö­vii­kon al­kua. Päät­tö­vii­kon alet­tua muu­tok­sia ei ote­ta enää vas­taan seu­raa­vaan jak­soon! 

Opin­to-oh­jaa­jien työ­ti­lat ja ajan­va­raus 

Kaik­kien Lu­mi­tin opin­to-oh­jaa­jien työ­ti­lat löy­ty­vät 3. ker­rok­ses­ta ja he ovat pää­sään­töi­ses­ti ta­vat­ta­vis­sa joka arki­päi­vä klo 8-16 vä­lil­lä.  

Opot ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti ta­vat­ta­vis­sa ajan­va­rauk­sel­la. Sovi oh­jaus­aika oman opo­si kans­sa lait­ta­mal­la hä­nel­le Wil­mas­sa vies­tiä. Jos oma opo­si on pai­kal­la ja ovi on auki, niin voit tul­la myös käy­mään il­man ajan­va­raus­ta.  

Lu­ki­on opin­to-oh­jaus 

Lu­ki­on opin­to-oh­jaus aut­taa opis­ke­li­jaa lu­kio-opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asi­ois­sa sekä ke­hit­tää opis­ke­li­jan val­miuk­sia teh­dä kou­lu­tus- ja elä­män­uraa kos­ke­via suun­ni­tel­mia ja va­lin­to­ja. Opin­to-oh­jaus on koko lu­ki­o­ajan jat­ku­vaa toi­min­taa, jota to­teu­te­taan luok­ka­o­pe­tuk­se­na, hen­ki­lö­koh­tai­se­na oh­jauk­se­na ja pien­ryh­mä­oh­jauk­se­na. 

Opin­to-oh­jauk­sen pa­kol­li­siin 1. ja 2. kurs­sei­hin / opin­to­jak­soi­hin kuu­lu­vat jak­soit­tai­set opo­tun­nit ja vii­koit­tai­set ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ot. Lu­mi­tis­sa käy­te­tään opin­to-oh­jauk­ses­sa säh­köis­tä oppi­ma­te­ri­aa­lia koko kol­men lu­ki­o­vuo­den ajan. 

Ryh­män­oh­jaa­ja haas­tat­te­lee kaik­ki ryh­män­sä opis­ke­li­jat en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na. Jo­kai­sel­la en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jal­la on oma­tu­tor, jon­ka kans­sa ta­va­taan sään­nöl­li­ses­ti en­sim­mäi­sen luku­kau­den ai­ka­na. 

Kaik­ki opin­ton­sa aloit­ta­vat opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na myös opo-tvt-opin­to­jak­son (OP05). Opo-tvt:n oppi­tun­nit pi­de­tään Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa 1-2 jak­sos­sa. Opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat opin­to­jak­son omis­sa ryh­män­oh­jaus­ryh­mis­sään. 

Opin­to-oh­jaus 

Abi­oh­jaus kuu­luu jo­kai­sen Lu­mi­tis­ta val­mis­tu­van oh­jel­maan ja OPO02 –kurs­siin. Abi­oh­jaus­ai­ko­ja saa omal­ta opolta. 

 

 

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021