Ryhmänohjaus

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, mut­ta ku­kin opis­ke­li­ja kuu­luu tiet­tyyn pe­rus­ryh­mään. Kul­la­kin ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on, tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta opis­ke­li­joil­le ja ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­tey­den van­hem­piin.  Älä epä­röi ot­taa yh­teyt­tä ryh­män­oh­jaa­jaa­si, kun tar­vit­set apua opis­ke­luu­si liit­ty­vis­sä asi­ois­sa!

Ryh­män­oh­jaus­tuo­kio pi­de­tään joka viik­ko tiis­tai­sin klo 12.45–13.05, ell­ei toi­sin il­moi­te­ta. Ryh­män­oh­jaus kuu­luu osa­na opin­to-oh­jauk­seen; ryh­män­oh­jauk­seen osal­lis­tu­mi­nen on edel­ly­tys opin­to­mer­kin­nän saa­mi­sel­le (OP01 ja OP02).

Ryh­män­oh­jaa­jat    

22A, Mari Hah­ta­la-Pirs­ka­nen (2222)
22B, Anna Vou­ti­lai­nen (1409)
22C, Kai­sa Björk­bac­ka (2207)
22D, San­na­ma­ria Kuu­la (2105)
22E, Timo Ma­ti­lai­nen (3407)
22F, Rai­ja Rä­sä­nen (2220)
22G, Kat­ri Sil­vas­ti (3406)

21A, Hel­jä Kor­te­lai­nen (2208)
21B, Tou­ko Raa­ti­kai­nen (1407)
21C,
Mar­kus Fin­ni­lä (2102A)
21D,
Hen­ri Les­ki­nen (1312) 
21E,
Mir­ja Vi­su­ri (3501A)
21F,
Heli Män­ty­lä (3001)

20A, Mat­ti Ruo­ko­nen (2223)
20B, Ce­ci­lia Björk­lind (2102B)
20C, Sari Pen­na­nen (2101)
20D, Kai­sa Heik­ki­nen (3403)
20E, Riit­ta Ren­vall (3501B)
20F, Ola­vi Lap­pa­lai­nen (2221)

19ABC, Jaak­ko Rau­ti­ai­nen (1411)
19DEF, Ee­ri­ka Häk­ki­nen (3410)

Jo­kai­nen ryh­mä va­lit­see syk­syi­sin kes­kuu­des­taan kak­si vas­tuu­hen­ki­löä.

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021