Lukiokoulutuksen arvoperusta

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den arvo­pe­rus­ta ra­ken­tuu demo­kra­ti­al­le ja suo­ma­lai­sel­le si­vis­tys­i­han­teel­le, jon­ka mu­kaan opis­ke­lu ja op­pi­mi­nen uu­dis­ta­vat yh­teis­kun­taa ja kult­tuu­ria. Si­vis­tys on yk­si­löi­den ja yh­tei­sö­jen tai­toa teh­dä rat­kai­su­ja eet­ti­sen poh­din­nan, toi­sen ase­maan aset­tu­mi­sen ja tie­toon pe­rus­tu­van har­kin­nan avul­la. Si­vis­tyk­seen kuu­luu tai­to ja tah­to kä­si­tel­lä in­hi­mil­lis­ten pyr­ki­mys­ten ja val­lit­se­van to­del­li­suu­den vä­li­siä ris­ti­rii­to­ja eet­ti­ses­ti, myö­tä­tun­toi­ses­ti ja rat­kai­su­ja et­sien. Si­vis­tys il­me­nee huo­len­pi­to­na, ava­ra­kat­sei­suu­te­na, laa­ja-alai­se­na to­del­li­suu­den hah­mot­ta­mi­se­na ja si­tou­tu­mi­se­na toi­min­taan myön­teis­ten muu­tos­ten puo­les­ta. Lu­ki­on si­vis­tys­i­han­tee­na on pyr­ki­mys to­tuu­teen, hy­vyy­teen, kau­neu­teen, oi­keu­den­mu­kai­suu­teen ja rau­haan.

Lu­kio-ope­tuk­sen pe­rus­ta­na on elä­män ja ih­mis­oi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­nen sekä ih­mis­ar­von louk­kaa­mat­to­muus. Lu­kio-ope­tus poh­jau­tuu kes­kei­siin ih­mis­oi­keus­so­pi­muk­siin. Opis­ke­li­ja muo­dos­taa lu­ki­o­ai­ka­naan jä­sen­ty­neen kä­si­tyk­sen pe­rus- ja ih­mis­oi­keuk­sien taus­tal­la ole­vis­ta ar­vois­ta, kes­kei­sis­tä pe­rus- ja ih­mis­oi­keus­nor­meis­ta sekä näi­tä oi­keuk­sia edis­tä­vis­tä toi­min­ta­ta­vois­ta. Lu­kio-ope­tus ke­hit­tää arvo-osaa­mis­ta kan­nus­ta­mal­la omien ar­vo­jen sy­väl­li­seen poh­din­taan sekä kä­sit­te­le­mäl­lä jul­ki­lau­sut­tu­jen ar­vo­jen ja to­del­li­suu­den vä­li­siä jän­nit­tei­tä.

Lu­kio-ope­tus edis­tää yh­den­ver­tai­suut­ta ja suku­puol­ten tasa-ar­voa sekä demo­kra­ti­aa ja hy­vin­voin­tia. Lu­kio-ope­tus on opis­ke­li­jaa us­kon­nol­li­ses­ti, kat­so­muk­sel­li­ses­ti ja puo­lu­e­po­liit­ti­ses­ti si­tout­ta­ma­ton­ta, eikä sitä saa käyt­tää kau­pal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen vä­li­nee­nä. Lu­kio-ope­tus kan­nus­taa poh­ti­maan suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ja kan­sain­vä­li­sen ke­hi­tyk­sen mah­dol­li­suuk­sia, vaih­to­eh­to­ja ja epä­koh­tia. Osal­li­suus, toi­mi­juus ja yh­tei­söl­li­syys ko­ros­tu­vat kai­kes­sa lu­ki­on toi­min­nas­sa.

Lu­kio-ope­tuk­ses­sa ym­mär­re­tään kes­tä­vän elä­män­ta­van vält­tä­mät­tö­myys sekä ra­ken­ne­taan osaa­mis­pe­rus­taa ym­pä­ris­tön ja kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­tia edis­tä­väl­le ta­lou­del­le. Opis­ke­li­ja ym­mär­tää oman toi­min­tan­sa ja glo­baa­lin vas­tuun mer­ki­tyk­sen luon­non­va­ro­jen kes­tä­väs­sä käy­tös­sä, il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­näs­sä ja luon­non moni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­ses­sä. Lu­kio-ope­tus kan­nus­taa vas­tuul­li­seen toi­mi­juu­teen sekä kan­sain­vä­li­seen yh­teis­työ­hön ja maa­il­man­kan­sa­lai­suu­teen YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­oh­jel­ma Agen­da 2030:n mu­kai­ses­ti.

Jo­kai­nen lu­kio on yh­tei­sö, jos­sa eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­vil­la ih­mi­sil­lä on mah­dol­li­suus tun­nis­taa ja poh­tia yh­tei­siä hy­vän elä­män ar­vo­ja ja peri­aat­tei­ta sekä op­pia yh­teis­työ­hön. Lu­ki­os­sa kan­nus­te­taan kes­ki­näi­seen vä­lit­tä­mi­seen ja huo­len­pi­toon. Luo­vuut­ta, aloit­teel­li­suut­ta, re­hel­li­syyt­tä ja si­sua ar­vos­te­taan. In­hi­mil­li­nen ja kult­tuu­ri­nen mo­ni­nai­suus näh­dään rik­kau­te­na ja luo­vuu­den läh­tee­nä. Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­jä vah­vis­te­taan vä­lit­tä­mäl­lä, ar­vi­oi­mal­la ja uu­dis­ta­mal­la nii­hin liit­ty­vää tie­toa ja osaa­mis­ta.

Kuo­pi­on lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen kes­kei­sim­piä ar­vo­ja ovat laa­ja-alai­nen si­vis­tys, vas­tuul­li­suus, yh­tei­söl­li­syys ja kes­tä­vä tu­le­vai­suus.

Laa­ja-alai­sen si­vis­tyk­seen kuu­luu se, että kai­kil­la oppi­ai­neil­la on paik­kan­sa ja ar­von­sa. Si­vis­ty­nyt ih­mi­nen ei koe mui­ta uh­kak­si ja nä­kee rik­kaut­ta eri­lai­suu­des­sa. Si­vis­ty­nyt ih­mi­nen koh­te­lee toi­sia kun­ni­oit­ta­vas­ti, yh­den­ver­tai­ses­ti ja oi­keu­den­mu­kai­ses­ti.

Vas­tuul­li­nen opis­ke­li­ja op­pii huo­leh­ti­maan omas­ta op­pi­mi­ses­taan ja opin­to­jen­sa ete­ne­mi­ses­tä ja on tie­toi­nen käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta tuki­muo­dois­ta sekä val­mis hyö­dyn­tä­mään nii­tä. Kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­jä tun­nus­taa lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen kas­va­tus­vas­tuun. Kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­jän vel­vol­li­suus on taa­ta opis­ke­li­joil­le oi­keus hy­vään ope­tuk­seen.

Yh­tei­söl­li­syys nä­kyy luot­ta­muk­se­na, kes­ki­näi­se­nä vä­lit­tä­mi­se­nä ja huo­len­pi­to­na it­ses­tä ja muis­ta. Yh­tei­söl­li­syys syn­tyy yh­des­sä te­ke­mi­ses­tä ja kou­lun yh­tei­seen toi­min­taan si­tou­tu­mi­ses­ta.

Kes­tä­vä tu­le­vai­suus syn­tyy tie­toon pe­rus­tu­vas­ta har­kin­nas­ta, eet­ti­ses­tä asen­tees­ta ja myön­tei­ses­tä tu­le­vai­suus­us­kos­ta. Kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­sen poh­ja­na ovat YK:n Agen­da 2030:n ta­voit­teet.

Kuo­pi­on lu­ki­oi­den arvo­pe­rus­ta poh­jau­tuu ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa ku­vat­tui­hin ar­voi­hin, Kuo­pi­on kau­pun­gin stra­te­gi­an ar­voi­hin, Kuo­pi­on kau­pun­gin kou­lu­tus­po­liit­ti­ses­sa oh­jel­mas­sa ku­vat­tui­hin ar­voi­hin, Kuo­pi­on lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man ar­voi­hin sekä var­hais­kas­va­tuk­sen, pe­rus­o­pe­tuk­sen, lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen, kas­vun ja op­pi­mi­sen tuen hen­ki­lös­tön, nuo­ri­so­pal­ve­lui­den ja kas­vun ja op­pi­mi­sen lau­ta­kun­nan yh­tei­seen arvo­poh­din­taan.

Kuo­pi­on lu­ki­oi­den yh­tei­nen arvo­pe­rus­ta to­teu­tuu kaik­kien lu­ki­oi­den toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa, kaik­kien oppi­ai­nei­den ope­tuk­ses­sa ja koko lu­ki­o­toi­men työs­ken­te­lyn or­ga­ni­soin­nis­sa. Yh­tei­nen arvo­pe­rus­ta konk­re­ti­soi­tuu laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­sa niin lu­ki­oi­den toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa kuin oppi­ai­nei­den ope­tuk­ses­sa­kin.

(LOPS 2021)

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021