Toimintakulttuuri

Toi­min­ta­kult­tuu­ri on käy­tän­nön tul­kin­ta lu­ki­on ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­väs­tä. Se tu­lee nä­ky­väk­si yh­tei­sön kai­kes­sa toi­min­nas­sa ja sen jä­sen­ten ta­vas­sa koh­da­ta toi­nen toi­sen­sa. Lu­kio on oma kou­lu­tus­muo­ton­sa, ja jo­kai­sel­la lu­ki­ol­la on oman­lai­sen­sa toi­min­ta­kult­tuu­ri. Pai­kal­li­sen ope­tus­suun­ni­tel­man eri osat konk­re­ti­soi­tu­vat lu­ki­on toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa. Toi­min­ta­kult­tuu­ri si­säl­tää sekä tie­dos­tet­tu­ja että tie­dos­ta­mat­to­mia te­ki­jöi­tä, jot­ka hei­jas­tu­vat oppi­lai­tok­sen toi­min­taan. 

Toi­min­ta­kult­tuu­rin tu­lee tu­kea opis­ke­li­jan omaa ak­tii­vi­suut­ta ja yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa. Sen tu­lee edis­tää jo­kai­sen opis­ke­li­jan mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua lu­ki­on opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön ja yh­tei­söl­li­sen toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­seen. Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa ko­ros­te­taan toi­min­ta­kult­tuu­ria, joka luo myön­teis­tä asen­net­ta, in­nos­taa op­pi­mi­seen ja edis­tää kes­tä­vää tu­le­vai­suut­ta. Toi­min­ta­kult­tuu­ria ke­hi­te­tään yh­des­sä opis­ke­li­joi­den, huol­ta­jien, lu­ki­on koko hen­ki­lös­tön ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­sen ja ar­vi­oin­nin peri­aat­teet, eri­tyi­set kou­lu­tus­teh­tä­vät sekä mah­dol­li­set pai­kal­li­set pai­no­tuk­set ku­va­taan pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa. 

Toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na ovat seu­raa­vat tee­mat: op­pi­va yh­tei­sö, osal­li­suus ja yh­tei­söl­li­syys, hy­vin­voin­ti ja kes­tä­vä tu­le­vai­suus, tasa-arvo ja yh­den­ver­tai­suus sekä kult­tuu­ri­nen mo­ni­nai­suus ja kie­li­tie­toi­suus.

Kuopion lukioiden toimintakulttuuri 

Kuo­pi­on lu­ki­o­kou­lu­tus­ta lei­maa kiin­teä yh­teis­työ: kuu­si päi­vä­lu­ki­o­ta ja yksi ai­kuis­lu­kio muo­dos­ta­vat yh­den yh­tei­sen ko­ko­nai­suu­den. Yh­teis­työ il­me­nee yh­tei­se­nä toi­min­ta­kult­tuu­ri­na, yh­tei­si­nä toi­min­ta­ta­poi­na ja osin yh­tei­se­nä kurs­si­tar­jot­ti­me­na. 

Lu­ki­oil­la on seu­raa­via val­ta­kun­nal­li­sia eri­tyis­teh­tä­viä ja pai­no­tuk­sia, jot­ka oh­jaa­vat nii­den toi­min­ta­kult­tuu­ria.  

Eri­tyi­sen teh­tä­vän lu­ki­ot: 

Pai­no­tuk­set:  

Toi­min­ta­kult­tuu­rin to­teu­tu­mis­ta ar­vi­oi­daan luku­vuo­sit­tain CAF-ar­vi­oin­neil­la ja opis­ke­li­ja­ky­se­lyil­lä. Lu­ki­ois­sa to­teu­te­taan opis­ke­li­joil­le tulo­ky­se­ly, olo­ky­se­ly ja päät­tö­ky­se­ly. Li­säk­si to­teu­te­taan ky­se­ly­jä huol­ta­jil­le ja lu­ki­oi­den yh­teis­työ­kump­pa­neil­le.  

Toi­min­ta­kult­tuu­ria ke­hi­te­tään ar­vi­oin­neis­ta ja ky­se­lyis­tä saa­dun pa­laut­teen ja tu­los­ten pe­rus­teel­la. Tu­los­ten oppi­lai­tos­koh­tai­set kä­sit­te­ly­ta­vat mää­ri­tel­lään oppi­lai­tos­ten vuo­si­suun­ni­tel­mis­sa.   

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa teh­dään ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­työ­tä kult­tuu­ri- ja tut­ki­mus­lai­tos­ten sekä työ- ja elin­kei­no­e­lä­män kans­sa. Lu­ki­oi­den yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ovat pai­kal­li­set toi­sen as­teen oppi­lai­tok­set, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lut, Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Kuo­pi­on kon­ser­va­to­rio sekä muut oppi­lai­tok­set. Li­säk­si yh­teis­työ­tä teh­dään esi­mer­kik­si kau­pun­gin­or­kes­te­rin, kir­jas­ton, te­at­te­rien ja mu­se­oi­den kans­sa. Yh­teis­työn muo­to­ja tar­ken­ne­taan oppi­lai­tos­koh­tai­sis­sa kir­jauk­sis­sa ja luku­vuo­sit­tain oppi­lai­tos­ten luku­vuo­si­suun­ni­tel­mis­sa.  

Yh­tei­söl­li­syyt­tä, hy­vin­voin­tia ja osal­li­suut­ta tu­e­taan lu­ki­ois­sa esi­mer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nal­la, eri­lai­sel­la tu­tor­toi­min­nal­la ja yh­teis­työl­lä huol­ta­jien kans­sa.  

Opin­to­jak­so­jen suun­nit­te­lul­la tu­e­taan opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia ja jak­sa­mis­ta, esi­mer­kik­si vä­hen­tä­mäl­lä pääl­lek­käis­tä työ­tä. 

Kiu­saa­mi­seen, häi­rin­tään ja epä­a­si­al­li­seen käy­tök­seen puut­tu­mi­sen toi­min­ta­mal­lit on mää­ri­tel­ty tar­kem­min suun­ni­tel­mas­sa opis­ke­li­jan suo­jaa­mi­sek­si väki­val­lal­ta, kiu­saa­mi­sel­ta ja häi­rin­näl­tä. 

 

Oppiva yhteisö 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa edis­te­tään koko yh­tei­sön ta­voit­teel­lis­ta op­pi­mis­ta ja työs­ken­te­lyä. Ilma­pii­ri teh­dään tur­val­li­sek­si ja vä­lit­tä­väk­si, ja toi­min­ta on opis­ke­li­ja­läh­töis­tä.   

Opis­ke­li­joi­den eri­lai­set ta­vat op­pia huo­mi­oi­daan ja nii­tä tu­e­taan vah­vis­ta­vien käy­tän­tei­den avul­la. Tu­ke­na opis­ke­lus­sa ja jak­sa­mi­ses­sa on koko kou­lu­yh­tei­sö. Yh­teis­työ ja vuo­ro­vai­ku­tus huol­ta­jien kans­sa on jat­ku­vaa (esim. Wil­ma, huol­ta­jien il­lat).  

Jat­ku­va op­pi­mi­nen nä­kyy myös kan­sal­li­ses­sa ja kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työs­sä mui­den oppi­lai­tos­ten ja kou­lu­tus­as­tei­den, kult­tuu­ri- ja tut­ki­mus­lai­tos­ten sekä työ- ja elin­kei­no­e­lä­män kans­sa esim. vie­rai­lu­jen ja yh­teis­pro­jek­tien jär­jes­tä­mi­se­nä. Näin opis­ke­li­jaa oh­ja­taan ak­tii­vi­sek­si toi­mi­jak­si ja op­pi­jak­si yh­teis­kun­taan ja glo­ba­li­soi­tu­nee­seen maa­il­maan. Täs­sä­kin käy­te­tään di­gi­ta­li­saa­ti­on tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia yh­tei­söl­li­ses­sä op­pi­mi­ses­sa. 

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tin toi­min­taa lei­maa eri­lais­ten pro­duk­ti­oi­den, ku­ten kon­sert­tien, mu­si­kaa­lien, tans­si­e­si­tys­ten ja näy­tel­mien val­mis­ta­mi­nen ja esit­tä­mi­nen kou­lus­sa ja kou­lun ulko­puo­lel­la. Kou­lus­sa jul­kis­te­taan vuo­sit­tain Vuo­den tai­de­lu­ki­o­lai­nen, joka on kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän uran luo­nut en­ti­nen kou­lum­me opis­ke­li­ja.

Tai­de­lu­kio Lu­mit te­kee yh­teis­työ­tä Kuo­pi­on lu­ki­oi­den li­säk­si Kuo­pi­on Kon­ser­va­to­ri­on ja Sa­vo­nia Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa. Tai­de­lai­tok­sis­ta yh­teis­työ­tä teh­dään Kuo­pi­on kau­pun­gin­te­at­te­rin ja Kuo­pi­on kau­pun­gin­or­kes­te­rin kans­sa. Tai­de­lu­kio Lu­mit on myös kau­pun­gin­or­kes­te­rin kum­mi­kou­lu. Tans­sis­sa yh­teis­työ­tä teh­dään myös Tans­si­te­at­te­ri Mi­ni­min, Kuo­pi­on Tans­si­o­pis­ton sekä Itä-Suo­men tans­sin alue­kes­kuk­sen kans­sa. Lu­mit te­kee vah­vaa yh­teis­työ­tä myös kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu­jen Kuo­pi­on Tans­sii ja Soi sekä Anti-Fes­ti­val toi­mi­joi­den kans­sa. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti tär­keä yh­teis­työ­taho on mu­siik­ki­lu­ki­oi­den muo­dos­ta­ma ver­kos­to. Yh­teis­työ­tä teh­dään pe­rus­o­pe­tuk­sen mu­siik­ki­luok­kien sekä kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­jois­ta Set­le­ment­ti Pui­jo­lan kans­sa.

Kou­lum­me tär­ke­ä­nä yh­teis­työ­kump­pa­ni­na ja tu­ke­na on Kuo­pi­on tai­de­lu­ki­o­yh­dis­tys ry. Yh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mäs­tä ra­has­tos­ta ja­e­taan mm. sti­pen­de­jä ja tu­e­taan opis­ke­li­joi­den opin­to­mat­ko­ja.

Kou­lus­ta teh­dään vie­rai­lu­ja esi­mer­kik­si mu­se­oi­hin, kir­jas­toon ja kä­rä­jä­oi­keu­teen. Kou­lus­sa pi­de­tään asi­an­tun­ti­ja­lu­en­to­ja.

Kaik­ki opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat ta­paa­vat jo­kai­sen jak­son alus­sa kou­lun­tun­nil­la, jos­sa tie­do­te­taan kou­luun liit­ty­vis­tä asi­ois­ta ja seu­ra­taan opis­ke­li­joi­den tuot­ta­mia tuo­tok­sia tai­teen ja tie­teen alal­ta.

Kan­sain­vä­li­nen toi­min­ta on osa kou­lum­me toi­min­ta­kult­tuu­ria, jon­ka kaut­ta opis­ke­li­jat saa­vat ar­vo­kas­ta ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den ver­kos­toi­tua ra­jo­jem­me si­säl­lä ja ul­ko­na.

Huol­ta­jiin pi­de­tään yh­teyt­tä sään­nöl­li­ses­ti. Täs­sä hyö­dyn­ne­tään di­gi­taa­li­sia yh­teys­mah­dol­li­suuk­sia.

Osallisuus ja yhteisöllisyys 

Kai­kis­sa Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa toi­mii ak­tii­vi­nen opis­ke­li­ja­kun­ta, jon­ka hal­li­tuk­sen jä­se­net va­li­taan demo­kraat­ti­sil­la vaa­leil­la. Opis­ke­li­ja­kun­nan teh­tä­vä­nä on omal­ta osal­taan ak­ti­voi­da kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ria esi­mer­kik­si jär­jes­tä­mäl­lä kai­kil­le opis­ke­li­joil­le suun­nat­tu­ja ta­pah­tu­mia.   

En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta pe­reh­dy­te­tään kou­lun opis­ke­lu­ym­pä­ris­töön ja toi­min­ta­kult­tuu­riin ak­tii­vi­sel­la tu­tor­toi­min­nal­la. Jo­kai­sel­la opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus ha­keu­tua tu­tor­toi­min­taan. Kou­luis­sa jär­jes­te­tään myös ky­se­ly­jä, jois­sa jo­kai­sel­la opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­riin.   

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa ak­tii­vi­sen kan­sa­lai­sen pas­si, jon­ka avul­la opis­ke­li­ja osoit­taa toi­min­tan­sa ja ak­tii­vi­suu­ten­sa suh­tees­sa yh­teis­kun­taan. Pas­sin suo­rit­ta­mi­ses­ta opis­ke­li­ja saa opin­to­pis­tei­tä.  

Osal­li­suut­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä to­teu­te­taan Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa te­ke­mäl­lä ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten kult­tuu­ri- ja tut­ki­mus­lai­tos­ten sekä työ- ja elin­kei­no­e­lä­män kans­sa.  

Ryh­män­oh­jauk­ses­sa py­ri­tään har­jaan­nut­ta­maan sekä yh­tei­söl­li­siä toi­min­ta­ta­po­ja ryh­män si­säl­lä että kar­toit­ta­maan yk­si­löl­li­siä tar­pei­ta ryh­män­oh­jaa­jan haas­tat­te­luis­sa. 

Kuo­pi­on  tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa osal­li­suu­den ja yh­tei­söl­li­syy­den mah­dol­li­suuk­sia teh­dään nä­ky­väk­si kou­lu­ar­jes­sa.

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen li­säk­si jär­jes­täy­ty­nee­seen opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­taan kuu­luu eri­lai­sia ryh­miä, jot­ka osal­lis­tu­vat mm. ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Opis­ke­li­joi­ta on myös mu­ka­na opet­ta­ja­kun­nan tii­meis­sä (mm. kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tii­mi). Opis­ke­li­ja­kun­nan vuo­si­ko­kouk­sen ja muun pää­tök­sen­teon ta­po­ja käy­dään läpi etu­kä­teen ja teh­dään ym­mär­ret­tä­väk­si esi­mer­kik­si osa­na yh­teis­kun­ta­opin ope­tus­ta. Opis­ke­li­ja­kun­nan pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vät do­ku­men­tit ovat hel­pos­ti ja avoi­mes­ti saa­ta­vis­sa.

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen edus­ta­jat ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti mu­ka­na opet­ta­jain­ko­kouk­sis­sa ja koko kou­lua kos­ke­vas­sa suun­nit­te­lus­sa. Tu­tor­toi­min­ta aut­taa aloit­ta­via opis­ke­li­joi­ta. Tu­to­rei­ta oh­jaa­vat opet­ta­jat rek­ry­toi­vat van­hem­mis­ta opis­ke­li­jois­ta tu­to­rei­ta. Tu­to­rei­ta kou­lu­te­taan ja hei­dän työs­ken­te­ly­ään oh­ja­taan oh­jaa­vien opet­ta­jien toi­mes­ta. Alku­vai­hees­sa ole­vat opis­ke­li­jat saa­vat ver­tais­tu­kea ja tu­tus­tu­vat ai­na­kin joi­hin­kin van­hem­piin opis­ke­li­joi­hin. Tu­tor­toi­min­taan on pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­nut sekä ryh­män­oh­jaus­ryh­mien tu­to­roin­tia että yh­teis­ten ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä.

En­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na yk­kö­sil­le jär­jes­te­tään opin­to­jak­so­ja si­ten, että oma ryh­mä tu­lee tu­tuk­si use­am­man ai­neen kaut­ta. En­sim­mäi­seen jak­soon suun­ni­tel­laan myös oman ryh­män­oh­jaa­jan opet­ta­ma opin­to­jak­so.

Tai­de­lin­jo­jen ope­tuk­sen kuu­luu oleel­li­ses­ti esi­tys­ten ja ta­pah­tu­mi­nen jär­jes­tä­mi­nen. Täl­lai­sia ovat ol­leet muun mu­as­sa te­at­te­ri­pro­duk­ti­ot (“prog­gis”), tans­si­joi­den soo­lo­e­si­tyk­set, “spek­taak­ke­li”, bän­di­kat­sel­mus ja Lu­mit Rock, sekä vuo­tuis- ja juh­la­kon­ser­tit. Ti­lai­suuk­sis­sa on ylei­sö­nä ensi­si­jai­ses­ti kou­lun omaa vä­keä, mut­ta niis­tä jär­jes­te­tään myös avoi­mia ylei­sö­ti­lai­suuk­sia. Var­mis­te­taan, että mah­dol­li­sim­man mo­nel­la opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua näi­hin. Jär­jes­te­tään myös muil­le kuin tai­de­lin­jo­jen opis­ke­li­joil­le ka­na­via osal­lis­tua ti­lai­suuk­sien to­teut­ta­mi­seen ja jär­jes­te­lyi­hin.

Kou­lum­me van­hoi­hin pe­rin­tei­siin kuu­lu­vat Clu­bis­si­mot eli Klub­ba­rit on opis­ke­li­joi­den yh­tei­nen oh­jel­mal­li­nen il­lan­viet­to. Klub­ba­reis­sa on ol­lut eri­lai­sia tai­teel­li­sia ja viih­teel­li­siä esi­tyk­siä, to­teu­tuk­ses­ta ovat vas­tan­neet opis­ke­li­jat itse ja nii­tä on saa­tet­tu jär­jes­tää nel­jä­kin luku­vuo­den ai­ka­na.

Pai­kal­lis­ta yh­teis­työ­tä kou­lun ulko­puo­li­siin toi­mi­joi­hin vah­vis­te­taan esi­mer­kik­si vie­rai­luil­la ja vie­rai­li­joil­la.

Osal­li­suut­ta “ajas­sa” voi­daan luo­da jär­jes­tä­mäl­lä ajan­koh­tai­siin il­mi­öi­hin tu­tus­tut­ta­via ta­pah­tu­mia, ku­ten vaa­li­pa­nee­lei­ta vaa­li­vuo­si­na.

 

Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa toi­mi­taan avoi­mes­ti, toi­sis­ta vä­lit­tä­en ja ar­vos­ta­en. Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta lii­kun­nan, le­von ja ra­vin­non mer­ki­tyk­seen. Nämä kol­me osa-alu­et­ta ovat tär­kei­tä koko­nais­val­tai­sen hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. Kou­lu­ruo­kai­lus­sa ko­ros­te­taan ter­vey­del­li­siä seik­ko­ja ja so­si­aa­li­sia näkö­koh­tia sekä huo­mi­oi­daan ruo­ka­hä­vi­kin vä­hen­tä­mis­tä.  

Opis­ke­li­jat ovat mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä lu­ki­oi­hin toi­min­ta­mal­le­ja, joil­la edis­te­tään kes­tä­vän elä­män­ta­van to­teu­tu­mis­ta. 

Opis­ke­li­jan hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si jär­jes­te­tään opis­ke­lu­huol­toa, jos­sa tu­ke­na toi­mi­vat kou­lu­psy­ko­lo­gi, kou­lu­ku­raat­to­ri, eri­tyis­o­pet­ta­ja ja opin­to-oh­jaa­jat sekä ryh­män­oh­jaa­jat.  

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa käy­te­tään myös eri­lai­sia hy­vin­voin­tia tu­ke­via tie­to­tek­ni­siä so­vel­luk­sia. 

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa luo­daan viih­tyi­sä, tur­val­li­nen ja rau­hal­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö kai­kil­le opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lös­töl­le kiin­nit­tä­mäl­lä huo­mi­o­ta ylei­seen siis­tey­teen ja jär­jes­tyk­seen. Jo­kai­nen ot­taa vas­tuun omas­ta toi­min­nas­taan päi­vit­täin ja kai­kes­sa.

Ope­tuk­ses­sa edis­te­tään su­vait­se­vaa ja avoin­ta ilma­pii­riä. Useis­sa oppi­ai­neis­sa läh­tö­koh­ta­na on, että opis­ke­li­joil­la oli­si sama ai­neen­o­pet­ta­ja en­sim­mäi­se­nä opis­ke­lu­vuon­na. Täl­lä vah­vis­te­taan opis­ke­li­joi­den ryh­mäy­ty­mis­tä ja luot­ta­mus­ta opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan vä­lil­le. Opis­ke­li­joi­ta kan­nus­te­taan toi­mi­maan yh­teis­työs­sä kaik­kien kans­sa. Tasa-arvo ja oi­keu­den­mu­kai­suus ovat kou­lum­me ensi­si­jai­sia ar­vo­ja.

Oppi­tun­tien ai­ka­na fyy­si­seen hy­vin­voin­tiin kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta muun mu­as­sa li­sää­mäl­lä moni­puo­li­sia ope­tus­me­ne­tel­miä, li­sää­mäl­lä liik­ku­mis­ta niin oppi­tun­tien kuin kou­lu­päi­vän ai­ka­na ja tuo­mal­la mui­ta ak­ti­vi­teet­te­ja tun­neil­le.

Lu­mi­tis­sa au­te­taan opis­ke­li­jaa tun­nis­ta­maan tuki­pal­ve­lun tar­ve ja mi­ten tuen pii­riin tar­vit­ta­es­sa pää­see. Kou­lum­me tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le ma­ta­lan kyn­nyk­sen konk­reet­tis­ta tu­kea paja­toi­min­nan muo­dos­sa eri oppi­ai­neis­sa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa kiu­saa­mi­seen, häi­rin­tään ja epä­a­si­al­li­seen käy­tök­seen puut­tu­mi­sen toi­min­ta­mal­lit on mää­ri­tel­ty tar­kem­min Kuo­pi­on lu­ki­oi­den tasa-arvo- ja yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­mas­sa sekä suun­ni­tel­mas­sa opis­ke­li­jan suo­jaa­mi­sek­si väki­val­lal­ta, kiu­saa­mi­sel­ta ja häi­rin­näl­tä.   

Suku­puo­li­tie­toi­suus (suku­puo­li­sen­si­tii­vi­syys) huo­mi­oi­daan si­ten, että kaik­kia opis­ke­li­joi­ta, hen­ki­lös­tön jä­se­niä ja vie­rai­li­joi­ta koh­del­laan yh­den­ver­tai­ses­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti huo­li­mat­ta hei­dän suku­puo­les­taan tai suku­puo­len il­mai­sus­taan. Suku­puo­leen, suku­puo­li-iden­ti­teet­tiin tai suku­puo­len il­mai­suun koh­dis­tu­vaa syr­jin­tää ja vä­hek­syn­tää tai suku­puo­leen pe­rus­tu­vaa ja sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ei hy­väk­sy­tä.  

Kou­lu­tus- ja ura­oh­jauk­ses­sa ei oh­ja­ta suku­puo­lit­tu­nei­siin va­lin­toi­hin. 

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa opis­ke­li­joi­ta kan­nus­te­taan ava­ra­kat­sei­suu­teen ja su­vait­se­vai­suu­teen arki­e­lä­män koh­taa­mi­sis­sa. Tasa-arvo on koko kou­lu­yh­tei­sön yh­tei­nen pää­mää­rä, joka lä­pi­leik­kaa kaik­kia kou­lun toi­min­to­ja. Mo­ni­nai­suu­teen suh­tau­du­taan hy­väk­sy­väs­ti, ja jo­kai­sen eri­tyis­tar­pei­ta tu­e­taan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa py­ri­tään huo­mi­oi­maan oman maan kult­tuu­ri- ja kie­li­pe­rin­nön li­säk­si taus­tal­taan eri kult­tuu­reis­ta tu­le­vien opis­ke­li­joi­den kult­tuu­ris­ta ja kie­lel­lis­tä mo­ni­nai­suut­ta. Kai­kis­sa Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa on moni­puo­lis­ta kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa opis­ke­li­ja­vaih­don ja mui­den eri kan­sain­väli­syys­hank­kei­den myö­tä.  

Ope­tuk­ses­sa kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta eri tie­teen­a­lo­jen kie­len, ku­vien ja kä­sit­teis­tön hal­lin­taan sekä moni­luku­tai­toon. Opis­ke­li­ja har­jaan­tuu myös sa­nal­lis­ta­maan te­ke­mään­sä ja ko­ke­maan­sa.   

Vie­ras­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den ko­tou­tu­mis­ta tu­e­taan vah­vis­ta­mal­la ope­tus­kie­len hal­lin­taa osa­na kaik­kien oppi­ai­nei­den ope­tus­ta ja oppi­lai­tok­sen muu­ta toi­min­taa. 

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa tar­jo­taan mah­dol­li­suuk­sia kan­sain­vä­li­seen yh­teis­työ­hön kan­sain­vä­lis­ten hank­kei­den, esi­mer­kik­si syk­syl­lä 2020 käyn­nis­ty­neen Eras­mus + -oh­jel­maan kuu­lu­van Itä­meri-hank­keen myö­tä. Lu­ki­ol­la jat­kuu myös pit­kä­ai­kai­nen yh­teis­työ jön­kö­pin­gi­läi­sen lu­ki­on ja kon­ser­va­to­ri­on kans­sa. Sekä kou­lun arki että kan­sain­vä­li­nen toi­min­ta tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia yleis- ja tai­de­lin­ja­lais­ten koh­taa­mi­seen. Kut­sum­me mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan kan­sain­vä­li­siä vie­rai­li­joi­ta kou­luum­me eri oppi­ai­nei­den tun­neil­le. Tun­neil­la kan­sain­väli­syyt­tä li­sää myös vaih­to-opis­ke­li­jat sekä vaih­dos­sa ol­lei­den omien opis­ke­li­joi­den ko­ke­muk­set.

Ope­tuk­ses­sa kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta eri tie­teen­a­lo­jen kie­len hal­lin­taan ja moni­luku­tai­toon. Tai­de­ai­neis­sa opis­ke­li­ja har­jaan­tuu myös sa­nal­lis­ta­maan te­ke­mään­sä ja ko­ke­maan­sa ja op­pii alan eri­tyis­kä­sit­tei­tä.

(LOPS 2021)

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021