Oppimiskäsitys

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet poh­jau­tu­vat op­pi­mis­kä­si­tyk­seen, jon­ka mu­kaan op­pi­mi­nen on seu­raus­ta opis­ke­li­jan ak­tii­vi­ses­ta ja ta­voit­teel­li­ses­ta toi­min­nas­ta. Op­pi­mis­pro­ses­sin ai­ka­na opis­ke­li­ja tul­kit­see, ana­ly­soi ja ar­vi­oi eri muo­dois­sa esi­tet­tyä da­taa, in­for­maa­ti­o­ta tai tie­toa ai­kai­sem­pien ko­ke­mus­ten ja tie­to­jen poh­jal­ta. Hän ke­hit­tää rat­kai­su­ja ja luo uu­den­lai­sia ko­ko­nai­suuk­sia yh­dis­tä­en tie­to­ja ja tai­to­ja uu­del­la ta­val­la. Oh­jaus ja ra­ken­ta­va pa­lau­te vah­vis­ta­vat itse­luot­ta­mus­ta ja aut­ta­vat opis­ke­li­jaa aset­ta­maan omia ta­voit­tei­ta, ke­hit­tä­mään ajat­te­lu­aan ja työs­ken­te­le­mään tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la ta­voit­tei­den suun­tai­ses­ti. 

Op­pi­mi­nen ta­pah­tuu vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien, asi­an­tun­ti­joi­den ja yh­tei­sö­jen kans­sa eri­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä. Se on moni­muo­tois­ta ja si­dok­sis­sa sii­hen toi­min­taan, ti­lan­tee­seen ja kult­tuu­riin, jos­sa se ta­pah­tuu. Myös kie­li, ke­hol­li­suus ja eri ais­tien käyt­tö ovat op­pi­mi­sen kan­nal­ta olen­nai­sia. Lu­kio-opin­nois­sa opis­ke­li­jaa oh­ja­taan ha­vait­se­maan kä­sit­tei­den, tie­don­a­lo­jen ja osaa­mi­sen vä­li­siä yh­teyk­siä sekä so­vel­ta­maan ai­em­min op­pi­maan­sa muut­tu­vis­sa ti­lan­teis­sa. Näin ke­hit­ty­vät myös jat­ku­van op­pi­mi­sen edel­lyt­tä­mät tai­dot. Op­pi­mis­pro­ses­seis­taan tie­toi­nen opis­ke­li­ja osaa ar­vi­oi­da ja ke­hit­tää opis­ke­lu- ja ajat­te­lu­tai­to­jaan sekä toi­mia opin­nois­saan vä­hi­tel­len yhä itse­oh­jau­tu­vam­min. Opin­toi­hin liit­ty­vät on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­set ja roh­kai­se­va oh­jaus vah­vis­ta­vat us­koa omiin mah­dol­li­suuk­siin ja in­nos­ta­vat opis­ke­luun. 

Kuopion lukioiden opetussuunnitelman oppimiskäsitys 

Kuo­pi­on lu­ki­oi­den ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa ku­vat­tu op­pi­mis­kä­si­tys poh­jaa aja­tuk­seen sii­tä, että opis­ke­li­ja on ak­tii­vi­nen toi­mi­ja. Op­pi­mis­pro­ses­sis­sa opet­ta­jal­la on val­men­ta­jan ja oh­jaa­jan roo­li. Opis­ke­li­jal­le tar­jo­taan tu­kea mo­ti­vaa­ti­on ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sen työs­ken­te­ly­ta­van löy­tä­mi­ses­sä. Lu­ki­on en­sim­mäi­sil­lä opin­to­jak­soil­la ra­ken­ne­taan pe­rus­taa tie­don ana­ly­soin­nil­le ja ar­vi­oin­nil­le. Tämä mah­dol­lis­taa tie­don tul­kit­se­mi­sen. Opis­ke­li­jan omien ta­voit­tei­den aset­te­lu on tär­ke­ää. Oh­jaa­va pa­lau­te aut­taa opis­ke­li­jaa op­pi­maan ja mää­rit­te­le­mään ta­voit­teen­sa tar­vit­ta­es­sa uu­del­leen suh­tees­sa ope­tus­suun­ni­tel­maan. 

Luo­mal­la tur­val­li­sen op­pi­mis­ym­pä­ris­tön mah­dol­lis­tam­me toi­mi­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen. Ver­kos­toi­tu­mi­sel­le luo­daan mah­dol­li­suuk­sia te­ke­mäl­lä yh­teis­työ­tä van­hem­pien, en­tis­ten opis­ke­li­joi­den, kor­ke­a­kou­lu­jen ja mui­den oppi­lai­tos­ten sekä pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kans­sa. Lu­kio-opin­to­jen tu­li­si olla toi­min­nal­lis­ta ja koko­nais­val­tais­ta ko­kei­le­mis­ta. Elä­myk­set kuu­lu­vat op­pi­mi­seen!   

(LOPS 2021)

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021