Korkeakoulut, työelämä ja kansainvälisyys Kuopion lukiokoulutuksessa

Työelämävalmiudet 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa opis­ke­li­joi­den työ­e­lä­mä­tie­to­ja ja -tai­to­ja vah­vis­te­taan kaik­kien oppi­ai­nei­den ope­tuk­ses­sa. Työ­e­lä­mä­tai­dois­ta yh­teis­työ- ja tii­mi­tai­to­ja, vies­tin­tä­tai­to­ja ja on­gel­man­rat­kai­su­tai­to­ja ko­ros­te­taan si­sään­ra­ken­net­tui­na opis­ke­lu­me­ne­tel­miä va­lit­ta­es­sa. Työ­e­lä­mä­tie­to­ja ja -tai­to­ja sy­ven­ne­tään oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vil­lä opin­to­jak­soil­la ja työ­e­lä­mä­läh­töi­sil­lä in­teg­raa­tio-opin­to­jak­soil­la. 

Työ­e­lä­mä­val­miuk­sia Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den, ku­ten Bu­si­ness Cen­ter Kuo­pi­on, Kuo­pi­on yrit­tä­jien, Kuo­pi­on yri­tys­pal­ve­lun, Työl­li­syy­den pal­ve­lu­to­rin ja pai­kal­lis­ten kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa. Työ­e­lä­mä­tie­toi­hin ja -tai­toi­hin liit­ty­viä kou­lu­tuk­sia jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä niin pai­kal­lis­ten kuin val­ta­kun­nal­lis­ten­kin ver­kos­to­jen kans­sa. 

Kuo­pi­on lu­ki­oi­den toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa työ­e­lä­mä­val­miuk­sia teh­dään nä­ky­vik­si esi­mer­kik­si mah­dol­lis­ta­mal­la eri­lais­ten työ­e­lä­mä- tai in­no­vaa­ti­o­viik­ko­jen jär­jes­tä­mi­nen. Li­säk­si lu­ki­oi­den opet­ta­jil­le py­ri­tään luo­maan mah­dol­li­suuk­sia tu­tus­tua oman alan­sa työ­e­lä­mään esi­mer­kik­si TET-jak­so­jen, työ- ja elin­kei­no­e­lä­män edus­ta­jien kans­sa yh­teis­ten työ­pa­jo­jen tai we­bi­naa­rien avul­la. Opis­ke­li­joi­den hank­ki­maa ko­ke­mus­ta työ­e­lä­mäs­tä voi­daan tun­nis­taa ja tun­nus­taa osak­si opis­ke­li­jan opin­to­suo­ri­tuk­sia. 

Opis­ke­li­jan itse­tun­te­muk­sen tu­ke­mi­sel­la vah­vis­te­taan tu­le­vai­suus­us­koa, re­si­liens­siä sekä roh­keut­ta ha­keu­tua it­se­ään kiin­nos­ta­viin jat­ko-opin­toi­hin ja edel­leen työ­e­lä­mään. Kuo­pi­on lu­ki­oi­den työ­e­lä­mä­toi­min­nas­sa avain­tee­mo­ja ovat opis­ke­li­ja­läh­töi­syys, vas­tuul­li­suus ja kes­tä­vä ke­hi­tys sekä mo­ti­vaa­tio. 

Osa­na Kuo­pi­on pai­kal­lis­ta LOPS2021-pro­ses­sia laa­di­taan Työ­e­lä­mä lu­ki­o­lai­sen ar­jes­sa -vuo­si­kel­lo. Ta­voit­tee­na on koo­ta työ­e­lä­mä­val­miuk­sien kä­sit­te­ly yh­teen do­ku­ment­tiin, jos­ta käy ilmi, mitä ja mil­lai­sia työ­e­lä­mä­tee­mo­ja kä­si­tel­lään eri opin­to­vuo­si­na. Vuo­si­kel­lo kyt­key­tyy kiin­te­äs­ti opin­to-oh­jauk­sen suun­ni­tel­maan. 

Työ­e­lä­mä­val­miuk­sien kä­sit­te­lys­sä hyö­dyn­ne­tään di­gi­taa­li­sia ym­pä­ris­tö­jä ja so­vel­luk­sia sekä ope­tuk­ses­sa että opis­ke­li­jan ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa työ­e­lä­män toi­mi­joi­den kans­sa. Ak­tii­vi­sel­la han­ke­toi­min­nal­la ha­e­taan moni­muo­toi­sia reit­te­jä tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mäs­sä tar­vit­ta­vien tie­to­jen ja tai­to­jen vah­vis­ta­mi­sek­si ja uu­dis­ta­mi­sek­si. 

Korkea-asteen yhteistyö 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa jat­ke­taan moni­puo­lis­ta yh­teis­työ­tä kor­kea-as­teen oppi­lai­tos­ten kans­sa. Yh­teis­työn ta­voit­tee­na on mm. su­ju­voit­taa opis­ke­li­joi­den siir­ty­miä toi­sel­ta as­teel­ta kor­kea-as­teel­le ja li­sä­tä opis­ke­li­joi­den jat­ko-opin­to­val­miuk­sia. Li­säk­si yh­teis­työ­tä teh­dään opet­ta­jien täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä. 

Kuo­pi­on lu­ki­oi­den opis­ke­li­joil­la on ol­lut jo ai­em­min mah­dol­li­suus suo­rit­taa Itä-Suo­men Avoi­men yli­o­pis­ton opin­to­ja mak­sut­ta lu­kio-opin­to­jen­sa ai­ka­na. Ope­tus­tar­jon­taa on suun­ni­tel­tu yh­teis­työs­sä yli­o­pis­ton hen­ki­lös­tön kans­sa. Myös mui­den kor­ke­a­kou­lu­jen opin­to­tar­jon­nan hyö­dyn­tä­mi­nen on ol­lut ja on jat­kos­sa­kin Kuo­pi­on lu­ki­oi­den opis­ke­li­joil­le mah­dol­lis­ta. Yh­des­sä koh­ti uut­ta lu­ki­o­ta -hank­kees­sa kar­toi­tet­tiin Suo­men kor­ke­a­kou­luis­sa lu­ki­o­lai­sil­le tar­jol­la ole­va kor­kea-as­teen kou­lu­tus­tar­jon­ta yh­teen do­ku­ment­tiin. Tar­jon­nan päi­vit­ty­mis­tä seu­ra­taan jat­ku­vas­ti. Kor­kea-as­teen yh­teis­työn koor­di­noi­mi­seen on va­rat­tu yh­del­le Kuo­pi­on lu­ki­on opin­to-oh­jaa­jal­le työ­ai­kaa. 

Ope­tus­suun­ni­tel­man lu­vus­sa 4.1. on ku­vat­tu ni­vel­vai­heen yh­teis­työ toi­sen as­teen ja kor­kea-as­teen vä­lil­lä opin­to-oh­jauk­sen näkö­kul­mas­ta. 

Kansainvälisyys 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa opis­ke­li­joi­den kan­sain­vä­li­nen osaa­mi­nen kart­tuu osa­na oppi­ai­nei­den oppi­mää­riä ja laa­ja-alai­sen osaa­mi­nen osa-alu­ei­den omak­su­mis­ta. Kuo­pi­on lu­ki­oi­den kie­li­oh­jel­ma on moni­puo­li­nen, ja kie­li­tar­jon­taa pi­de­tään yllä lu­ki­oi­den kes­ki­näi­sen yh­teis­työn avul­la. 

YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen oh­jel­ma Agen­da 2030:n ta­voit­teet huo­mi­oi­daan sekä oppi­ai­nei­den opin­to­jak­so­jen si­säl­löis­sä ja työs­ken­te­ly­ta­vois­sa että lu­ki­oi­den toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa. 

Kuo­pi­on lu­ki­oil­la on va­kiin­tu­nei­ta kan­sain­vä­li­siä ys­tä­vyys­kou­lu­ja, ja uu­sia kon­tak­te­ja sol­mi­taan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Eri­lais­ten vie­rai­lu­jen ja yh­teis­ten kan­sain­väli­syys­pro­jek­tien li­säk­si mo­nen­lai­set koti­kan­sain­vä­li­syy­den muo­dot li­sää­vät kuo­pi­o­lais­ten lu­ki­o­lais­ten kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta. 

(LOPS 2021)

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021