Wilma

Käyt­tö­liit­ty­mä Wil­maa käyt­tä­vät opis­ke­li­jat, hei­dän huol­ta­jan­sa, opet­ta­jat sekä kou­lun muu hen­ki­lö­kun­ta.

Kuo­pi­o­lai­sil­la opis­ke­li­joil­la  ja hei­dän huol­ta­jil­laan säi­ly­vät käy­tös­sä sa­mat Wil­ma-tun­nuk­set kuin pe­rus­kou­lus­sa; muis­ta kun­nis­ta tu­le­vat opis­ke­li­jat huol­ta­ji­neen saa­vat tun­nuk­sen, kun opis­ke­li­ja on hy­väk­syt­ty Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­oon. Huol­ta­jan Wil­ma-tun­nus on voi­mas­sa sii­hen päi­vään saak­ka, kun opis­ke­li­ja täyt­tää 18 vuot­ta. Myös tä­män jäl­keen huol­ta­jal­la on mah­dol­li­suus pi­tää tun­nus voi­mas­sa, mi­kä­li täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja an­taa sii­hen suos­tu­muk­sen­sa. Suo­sit­te­lem­me, että opis­ke­li­ja an­taa huol­ta­jal­leen lu­van seu­ra­ta opin­to­jen­sa ete­ne­mis­tä koko lu­ki­on ajan.

Wil­ma-tun­nus­ta opis­ke­li­ja tar­vit­see kurs­si­va­lin­to­jen te­ke­mi­seen, uu­sin­ta­kuu­lus­te­lui­hin il­moit­tau­tu­mi­seen, opin­to­jen­sa seu­raa­mi­seen, yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin il­moit­tau­tu­mi­seen ja pois­sa­o­lo­jen sel­vit­tä­mi­seen (alle 18-vuo­ti­ail­la huol­ta­jat). Wil­ma-tun­nuk­sen saa kans­li­as­ta ja sa­mal­la tun­nuk­sel­la pää­set kir­jau­tu­maan kou­lun verk­koon. Wil­man kurs­si­tar­jot­ti­mes­ta nä­kee, mi­ten va­li­tut kurs­sit ovat tar­jol­la luku­vuo­den ai­ka­na.

Opis­ke­li­ja sel­vit­tää kaik­ki pois­sa­o­lon­sa Wil­man kaut­ta. Ala­i­käis­ten opis­ke­li­joi­den pois­sa­olo­sel­vi­tyk­set kir­jaa huol­ta­ja; täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja kir­jaa pois­sa­olo­sel­vi­tyk­sen­sä itse.

Wil­man pika­ohje opis­ke­li­jal­le ja huol­ta­jil­le

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021