Opintojakson arviointi

Opis­ke­li­jan työs­ken­te­lyä, op­pi­mis­ta ja osaa­mi­sen ke­hit­ty­mis­tä tu­lee ar­vi­oi­da ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­sen opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­sen ai­ka­na suh­tees­sa opin­to­jak­sol­le ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin. Opis­ke­li­jan tu­lee saa­da pa­lau­tet­ta op­pi­mi­sen­sa ke­hit­ty­mi­ses­tä. (Lu­ki­o­laki 714/2018, 37 § 2 mom.)

Ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­nen opin­to­jak­so ar­vi­oi­daan sen suo­rit­ta­mi­sen päät­teek­si. (Lu­ki­o­laki 714/2018, 37 § 3 mom.)

Opis­ke­li­jan op­pi­mis­ta ar­vi­oi­daan opin­to­jak­son ai­ka­na an­ta­mal­la hä­nel­le ar­vi­oin­ti­pa­lau­tet­ta opin­to­jak­son ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. Op­pi­mis­ta tu­ke­vaa pa­lau­tet­ta tu­lee an­taa riit­tä­vän ai­kai­ses­sa vai­hees­sa opin­to­jak­soa, jot­ta opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus ke­hit­tää sen pe­rus­teel­la opis­ke­lu­aan ja työs­ken­te­ly­ään.

Opis­ke­li­jan opin­to­suo­ri­tuk­sis­ta an­ne­taan arvo­sana tai suo­ri­tus­mer­kin­tä opin­to­jak­son pää­tyt­tyä. Jos opin­to­jak­so koos­tuu use­am­mas­ta sa­man oppi­mää­rän mo­duu­lis­ta, an­ne­taan sii­tä yksi arvo­sana. Jos kyse on use­an oppi­ai­neen yh­tei­ses­tä opin­to­jak­sos­ta, arvo­sa­nat an­ne­taan oppi­ai­neit­tain. Arvo­sa­no­jen tu­lee pe­rus­tua moni­puo­li­seen op­pi­mi­sen, osaa­mi­sen ja opi­tun näyt­töön opin­to­jak­son ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. Ar­vi­oin­nin koh­tei­na ovat opis­ke­li­jan tie­dot, tai­dot ja työs­ken­te­ly. Ar­vi­oin­ti ei koh­dis­tu opis­ke­li­jan ar­voi­hin, asen­tei­siin tai hen­ki­lö­koh­tai­siin omi­nai­suuk­siin. Ar­vi­oin­nin to­teut­ta­mi­ses­ta pää­te­tään tar­kem­min pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

Op­pi­mi­sen tuen tar­peet, ku­ten sai­rau­des­ta tai vam­mas­ta joh­tu­vat haas­teet, lu­ke­mi­sen tai kir­joit­ta­mi­sen eri­tyis­vai­keus, maa­han­muut­ta­jien kie­lel­li­set vai­keu­det sekä muut syyt, jot­ka vai­keut­ta­vat osaa­mi­sen osoit­ta­mis­ta, tu­lee ot­taa ar­vi­oin­nis­sa huo­mi­oon si­ten, että opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus eri­tyis­jär­jes­te­lyi­hin ja vaih­to­eh­toi­siin ta­poi­hin osoit­taa osaa­mi­sen­sa.

Opin­to­jak­so­jen ar­vi­oin­ti­ta­vat ja -käy­tän­teet on kir­jat­tu kun­kin oppi­ai­neen oppi­mää­rän yh­tey­teen, ja ne on tar­ken­net­tu jo­kai­seen opin­to­jak­soon erik­seen.

Jos opis­ke­li­jal­le ker­tyy opin­to­jak­sol­ta pois­sa­o­lo­ja, ai­neen­o­pet­ta­ja kes­kus­te­lee opis­ke­li­jan kans­sa asi­as­ta. Kes­kus­te­lun ta­voit­tee­na on var­mis­taa opis­ke­li­jan kans­sa, että hä­nel­lä on osaa­mis­ta ja edel­ly­tyk­set opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­sek­si. Lii­al­li­set pois­sa­olot voi­vat joh­taa opin­to­jak­son kes­key­ty­mi­seen, mi­kä­li opis­ke­li­jan an­ta­ma näyt­tö ei rii­tä opin­to­jak­son ar­vi­oin­tiin.

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Nu­me­roin an­net­ta­vas­sa ar­vos­te­lus­sa käy­te­tään as­teik­koa 4–10. Arvo­sana 5 osoit­taa vält­tä­viä, 6 koh­ta­lai­sia, 7 tyy­dyt­tä­viä, 8 hy­viä, 9 kii­tet­tä­viä ja 10 erin­o­mai­sia tie­to­ja ja tai­to­ja. Hy­lät­ty suo­ri­tus mer­ki­tään arvo­sa­nal­la 4. Opin­to­jak­so tai oppi­aine, jota ei ar­vos­tel­la nu­me­roin, ar­vi­oi­daan suo­ri­te­tuk­si tai hy­lä­tyk­si. (Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta 810/2018, 17 §.)

Opis­ke­li­ja saa arvo­sa­nan opin­to­jak­soi­hin si­säl­ty­vis­tä opin­nois­ta. Opin­to­jak­soi­hin si­säl­ty­vis­tä pa­kol­li­sis­ta opin­nois­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta an­ne­taan nu­me­ro­arvo­sa­nat lu­kuun ot­ta­mat­ta opin­to-oh­jauk­sen opin­to­jak­so­ja, jois­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä (S = suo­ri­tet­tu, H = hy­lät­ty). Muis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta voi­daan an­taa arvo­sa­nak­si pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa pää­tet­tä­väl­lä ta­val­la nu­me­ro­arvo­sana tai suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Arvo­sa­naa voi­daan täy­den­tää ja täs­men­tää kir­jal­li­ses­ti an­ne­tul­la sa­nal­li­sel­la ar­vi­oin­nil­la tai ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lus­sa an­ne­tul­la pa­laut­teel­la. Kes­ken ole­van opin­to­jak­son mer­kin­tä­ta­vas­ta ja suo­ri­tuk­sen täy­den­tä­mis­käy­tän­nöis­tä pää­te­tään pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

Lu­ki­o­lain (714/2018) 37 §:n 3 mo­men­tin mu­kaan opis­ke­li­jal­le tu­lee va­ra­ta mah­dol­li­suus osoit­taa saa­vut­ta­neen­sa opin­to­jak­sol­la edel­ly­te­tyt tie­dot ja tai­dot, mi­kä­li hän ei ole suo­rit­ta­nut opin­to­jak­soa hy­väk­sy­tys­ti.

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus ko­rot­taa sekä hy­väk­syt­tyä että hy­lät­tyä arvo­sa­naa si­ten, että hän voi osoit­taa osaa­mis­taan opin­to­jak­son kes­kei­sis­sä tie­dois­sa ja tai­dois­sa. Uu­si­mi­sen käy­tän­nöis­tä mää­ri­tel­lään tar­kem­min pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa. Ar­vi­oin­nin tu­lee täl­löin­kin olla moni­puo­lis­ta. Lo­pul­li­sek­si arvo­sa­nak­si tu­lee eri uu­si­mis­ker­to­jen arvo­sa­nois­ta pa­ras.

Opin­to­jak­son ar­vi­oin­nin mer­kin­nät Kuo­pi­on lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa

Kes­ken­e­räi­nen opin­to­jak­so tu­lee suo­rit­taa val­miik­si seu­raa­van jak­son ai­ka­na, luku­vuo­den työ­suun­ni­tel­mas­sa mer­kit­tyyn päi­vä­mää­rään men­nes­sä. Luku­vuo­sit­tain so­vi­taan jak­soit­tain päi­vä­mää­rä, jol­loin Pri­muk­sen (opis­ke­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­tel­mä) i-mer­kin­tä (kes­ken­e­räi­nen suo­ri­tus) muu­te­taan K-mer­kin­näk­si (kes­key­ty­nyt suo­ri­tus). Kes­key­ty­neen opin­to­jak­son voi suo­rit­taa käy­mäl­lä sen uu­del­leen tai it­se­näi­ses­ti, opet­ta­jan kans­sa teh­dyn suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Hy­lä­tyn opin­to­jak­son arvo­sa­nan ko­rot­ta­mi­nen

Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus ko­rot­taa hy­lät­tyä arvo­sa­naa osoit­ta­mal­la osaa­mis­taan opin­to­jak­son kes­kei­sis­sä si­säl­löis­sä ja tai­dois­sa oppi­ai­neen opet­ta­jan kans­sa teh­dyn suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa­o­pin­to­jak­sos­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai opin­to­jak­son suo­ri­tus muu­toin hy­lä­tään, hä­nel­lä on mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun/-suo­ri­tuk­seen yh­den ker­ran. Hy­lät­tyä arvo­sa­naa voi yrit­tää ko­rot­taa myös käy­mäl­lä opin­to­jak­son uu­del­leen. Jos uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­nut opis­ke­li­ja jää pois kuu­lus­te­lus­ta il­man hy­väk­syt­tä­vää syy­tä, tämä tul­ki­taan suo­ri­tus­ker­rak­si, ja opis­ke­li­jan opin­to­suo­ri­tus jää hy­lä­tyk­si.

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­du­taan Wil­man kaut­ta.

Hy­väk­sy­tyn opin­to­jak­son arvo­sa­nan ko­rot­ta­mi­nen

  1. Opis­ke­li­ja voi uu­sia hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­man­sa opin­to­jak­son osal­lis­tu­mal­la uu­del­leen ky­sei­sen opin­to­jak­son ope­tuk­seen. Täl­lais­ten uu­sin­ta­y­ri­tys­ten mää­rää ei ra­joi­te­ta.
  2. Opis­ke­li­ja voi myös uu­sia hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­man­sa opin­to­jak­son yh­den ker­ran niin sa­not­tu­na it­se­näi­se­nä suo­ri­tuk­se­na. Suo­ri­tuk­seen liit­ty­vät työt ja teh­tä­vät sekä it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen aika­tau­lu so­vi­taan ky­sei­sen op­pi­ai­neen opet­ta­jan kans­sa.
Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021