Hylätyn opintojakson arvosanan korottaminen

Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa opin­to­jak­sos­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai opin­to­jak­son suo­ri­tus muu­toin hy­lä­tään, hä­nel­lä on mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun/-suo­ri­tuk­seen yh­den ker­ran. Hy­lät­tyä arvo­sa­naa voi yrit­tää ko­rot­taa myös käy­mäl­lä opin­to­jak­son uu­del­leen. Jos uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­nut opis­ke­li­ja jää pois kuu­lus­te­lus­ta il­man hy­väk­syt­tä­vää syy­tä, tämä tul­ki­taan suo­ri­tus­ker­rak­si, ja opis­ke­li­jan opin­to­suo­ri­tus jää hy­lä­tyk­si.

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­du­taan Wil­man kaut­ta. Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun pi­tää il­moit­tau­tua an­ne­tuun päi­vä­mää­rään men­nes­sä. Edel­li­sen jak­son kurs­sien uu­sin­ta­ko­kei­siin il­moit­tau­du­taan Wil­man kaut­ta, mui­hin (esim. it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen ko­kei­siin) ky­sei­sel­le opet­ta­jal­le. Jos opis­ke­li­ja ei saa­vu uu­sin­taan, jo­hon hän on il­moit­tau­tu­nut, eikä hä­nel­lä ole pä­te­vää syy­tä pois­sa­o­loon, hän on käyt­tä­nyt uu­sin­ta­oi­keu­ten­sa.

Ks. luku­vuo­den 2021-2022 uu­sin­ta­koe­päi­vät ka­len­te­ris­ta.

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021