Hyväksytyn opintojakson arvosanan korottaminen

  1. Opis­ke­li­ja voi uu­sia hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­man­sa opin­to­jak­son osal­lis­tu­mal­la uu­del­leen ky­sei­sen opin­to­jak­son ope­tuk­seen. Täl­lais­ten uu­sin­ta­y­ri­tys­ten mää­rää ei ra­joi­te­ta.
  2. Opis­ke­li­ja voi myös uu­sia hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­man­sa opin­to­jak­son yh­den ker­ran niin sa­not­tu­na it­se­näi­se­nä suo­ri­tuk­se­na. Suo­ri­tuk­seen liit­ty­vät työt ja teh­tä­vät sekä it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen aika­tau­lu so­vi­taan ky­sei­sen op­pi­ai­neen opet­ta­jan kans­sa.
Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021