Suullisen kielitaidon arviointi

Kiel­ten ope­tuk­ses­sa opis­ke­li­jal­ta ar­vi­oi­daan kie­li­tai­don mui­den osa-alu­ei­den li­säk­si suul­li­nen kie­li­tai­to. Suul­lis­ta kie­li­tai­toa voi­daan ar­vi­oi­da eril­li­sel­lä ko­keel­la. (Lu­ki­o­laki 714/2018, 37 § 4 mom.)

Toi­sen ko­ti­mai­sen kie­len ja vie­rai­den kiel­ten pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten va­lin­nais­ten opin­to­jen ai­ka­na ar­vi­oi­daan myös opis­ke­li­jan suul­lis­ta kie­li­tai­toa.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen tuot­ta­man suul­li­sen kie­li­tai­don ko­keen käy­tös­tä tai Ope­tus­hal­li­tuk­sen tuot­ta­man eril­li­sen oh­jeis­tuk­sen mu­kai­sis­ta näy­töis­tä mää­rä­tään erik­seen ky­sei­siä oppi­ai­nei­ta kos­ke­vis­sa lu­vuis­sa lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa. To­dis­tus va­lin­nai­siin opin­toi­hin kuu­lu­vas­ta suul­li­sen kie­li­tai­don ko­kees­ta an­ne­taan päät­tö­to­dis­tuk­sen liit­tee­nä.

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021