Opinto-ohjelman muuttaminen

Opis­ke­li­ja te­kee pe­rus­va­lin­tan­sa il­moit­tau­tu­es­saan lu­ki­oon, mut­ta hän voi tar­kis­taa opin­to-oh­jel­maan­sa. Sii­tä tu­lee kui­ten­kin kes­kus­tel­la ai­neen opet­ta­jan ja opin­to-oh­jaa­jan, tar­vit­ta­es­sa myös reh­to­rin kans­sa. Muu­tok­set teh­dään opin­to-oh­jaa­jan kans­sa ja seu­raa­van jak­son muu­tok­set on teh­tä­vä en­nen edel­li­sen jak­son päät­tö­viik­koa. Vain jak­so­ar­vos­te­lus­ta ai­heu­tu­vat muu­tok­set voi­daan teh­dä mää­rä­päi­vän jäl­keen.

Mi­kä­li ala­i­käi­nen opis­ke­li­ja siir­tyy 3½ tai 4 vuo­den opin­to-oh­jel­maan, vaih­taa oppi­ai­neen laa­juut­ta (esim. ma­te­ma­tiik­ka) tai jät­tää pois va­lit­se­man­sa oppi­ai­neen (esim. ly­hy­et vie­raat kie­let), hän täyt­tää ao. lo­mak­keen ja pyy­tää sii­hen huol­ta­jan­sa alle­kir­joi­tuk­sen. Lo­ma­ke pa­lau­te­taan kans­li­aan.

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021