Opintososiaaliset edut

Opiskelijakortti

Opis­ke­li­ja­kor­tin saa lu­ki­o­lais­ten lii­tol­ta lu­kio.fi-si­vul­ta. Kort­tiin tar­vi­taan valo­kuva. Kou­lu­valo­kuva käy. Opis­ke­li­ja­kor­tin avul­la voi to­dis­taa ole­van­sa Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tin opis­ke­li­ja.

Opintotuki

Opin­to­tuki­lain­sää­dän­töön pe­rus­tu­va opin­to­tuki koos­tuu opin­to­ra­has­ta, asu­mis­li­säs­tä ja opin­to­lai­nan val­ti­on­ta­kauk­ses­ta. Opin­to­ra­haa ei myön­ne­tä opis­ke­li­jal­le, jos­ta mak­se­taan lap­si­li­sää. Kun opis­ke­li­ja on täyt­tä­nyt 17 vuot­ta, opin­to­raha voi­daan myön­tää seu­raa­van kuu­kau­den alus­ta lu­kien. Alle 20-vuo­ti­aan opis­ke­li­jan opin­to­ra­han mää­rään vai­kut­ta­vat van­hem­pien tu­lot. Jos opis­ke­li­jan van­hem­mat ovat eron­neet, ote­taan huo­mi­oon sen van­hem­man tu­lot, jon­ka luo­na opis­ke­li­ja asuu tai joka muu­toin vas­taa opis­ke­li­jan ela­tuk­ses­ta. Myös uu­den avio­puo­li­son tu­lot las­ke­taan mu­kan.

Opis­ke­li­jan on tuea saa­dak­seen osal­lis­tut­ta­va ku­na­kin luku­kau­te­na vä­hin­taan 10 kurs­siin tai nii­tä vas­taa­viin opin­toi­hin. Osal­lis­tu­mi­sel­la tar­koi­te­taan mu­ka­na­oloa ope­tuk­ses­sa – pelk­kä osan­otto lop­pu­ko­kee­seen tai vas­taa­vaan ei rii­tä. Opis­ke­li­ja on oi­keu­tet­tu luku­kau­den tu­keen myös sil­loin, kun hän ky­sei­se­nä lu­ku­kau­ten osal­lis­tuu vä­hin­tään kah­teen yli­op­pi­las­tut­kin­toon kuu­lu­vaan ko­kee­seen. Jo suo­ri­te­tun kurs­sin uu­si­mi­nen ope­tuk­seen osal­lis­tu­mal­la tai yo-ko­keen arvo­sa­nan ko­rot­ta­mi­nen lu­e­taan mu­kaan, kun opin­to­jen pää­toi­mi­suut­ta ar­vi­oi­daan. Osal­lis­tu­mi­nen yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin sen jäl­keen, kun yli­op­pi­las­tut­kin­to on suo­ri­tet­tu, ei oi­keu­ta tu­kee yo-tut­kin­non ko­kei­den pe­rus­teel­la.

Työ­ky­vy­tön opis­ke­li­ja on oi­keu­tet­tu sai­raus­päi­vä­ra­haan. Jos tie­dät, että sai­rau­te­si kes­tää enin­tään kak­si (2) kuu­kaut­ta, voit edel­leen nos­taa opin­to­tu­kea nor­maa­lis­ti. Täl­lai­nen ly­hyt­ai­kai­nen sai­raus ja vä­hen­ty­neet opin­to­suo­ri­tuk­set ei­vät estä opin­to­tuen saa­mis­ta. Voit kui­ten­kin jou­tua an­ta­maan Ke­lal­le tai opin­to­tuki­lau­ta­kun­nal­le sel­vi­tyk­sen sai­ras­tu­mi­ses­ta­si ja opin­to­je­si edis­ty­mi­ses­tä. Jos et etu­kä­teen tie­dä sai­rau­te­si kes­toa tai tie­dät, että se kes­tää yli kak­si (2) kuu­kaut­ta, sai­raus­päi­vä­raha on opin­to­tu­kea so­pi­vam­pi vaih­to­ehto. Sai­raus­päi­vä­ra­has­sa on nel­jän kuu­kau­den ta­kau­tu­va haku­aika.

Lisä­tie­toa; Ke­lan si­vuil­ta

Matkakustannukset

Kuo­pi­on lu­ki­oi­den opis­ke­li­jat ovat oi­keu­tet­tu­ja kou­lu­mat­ka­tu­keen, jos yh­den­suun­tai­nen mat­ka on yli 10 km ja kus­tan­nuk­set hal­vim­man tak­san mu­kaan ovat oli 54e /kk. Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tu­kea enin­tään 10 kuu­kaut­ta vuo­des­sa. Opis­ke­li­ja te­kee mat­ka­tuki­ha­ke­muk­sen kou­lul­le kans­li­aan, jos­sa tie­dot tar­kis­te­taan. Opis­ke­li­ja vas­taa itse tie­to­jen oi­keel­li­suu­des­ta ja il­moit­taa osoit­teen muu­tok­ses­ta kou­lul­le. Ai­heet­ta saa­dun mak­sun Kela pe­rii opis­ke­li­jal­ta ta­kai­sin. Kou­lu an­taa kou­lu­mat­ka­tu­keen oi­keu­te­tul­le opis­ke­li­jal­le osto­to­dis­tuk­sen, ja opis­ke­li­ja os­taa mat­ka­li­put itse. Mat­ka­lip­pu­na on 44 mat­kan äly­kort­ti tai kuu­kau­si­lip­pu, jon­ka hin­nas­ta opis­ke­li­jan oma­vas­tuu on aina 43 e/k.

Opis­ke­li­ja on oi­keu­tet­tu kou­lu­mat­ka­tu­keen, kun opin­to­jen oppi­mää­rän mu­kai­nen laa­juus on yh­teen­sä vä­hin­tään 75 kurs­sia ja opis­ke­li­ja osal­lis­tuu luku­kau­den ai­ka­na vä­hin­tään 10 kurs­siin tai nii­tä vas­taa­viin opin­toi­hin.

VR:n ja Matkahuollon opiskelijakortti

Opis­ke­li­ja käy ha­ke­mas­sa kans­li­as­ta VR:n ja Mat­ka­huol­lon yh­tei­sen opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­sen ja toi­mit­taa sen itse VR:n lip­pu­toi­mis­toon tai Mat­ka­huol­toon (valo­kuva mu­kaan). VR:n ja Mat­ka­huol­lon opis­ke­li­ja­kort­ti mak­saa 8e ja on voi­mas­sa seu­raa­van vuo­den syys­kuun lop­puun asti.

Kuopion liikenteen opiskelijalippu

Opis­ke­li­ja käy ha­ke­mas­sa kans­li­as­ta opis­ke­li­ja­lip­pu­ha­ke­muk­sen ja täyt­tää sen oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Opis­ke­li­ja­li­pun en­sim­mäi­nen osto­ker­ta on suo­ri­tet­ta­va So­kok­sen neu­von­nan myyn­ti­pis­tees­sä, jos­sa tar­kis­te­taan opis­ke­li­jan koti­kun­ta.

Vakuutus

Lu­ki­on opis­ke­li­jat on va­kuu­tet­tu kou­lu­päi­vän ai­ka­na ja kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa.

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021