Opiskelijan tuki

Lu­ki­os­sa opis­ke­li­ja voi saa­da tu­kea opin­toi­hin­sa, elä­män­hal­lin­taan ja ter­vey­teen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Opet­ta­jien li­säk­si lu­ki­o­lai­nen voi kään­tyä eri­tyis­o­pet­ta­jan, lu­ki­o­ku­raat­to­rin tai ter­vey­den­hoi­ta­jan puo­leen. Opet­ta­jat voi­vat oh­ja­ta opis­ke­li­jaa tuen pii­riin, mut­ta opis­ke­li­jan tai huol­ta­jien toi­vo­taan ot­ta­van roh­ke­as­ti myös itse yh­teyt­tä tar­vit­ta­es­sa.

Erityisopettaja

Lu­ki­on eri­tyis­o­pe­tus on pe­da­go­gis­ta tu­kea opis­ke­li­joil­le, jot­ka tar­vit­se­vat eri­tyis­tä tu­kea luki­vai­keu­den, op­pi­mis­vai­keuk­sien, sai­rau­den tai vam­man vuok­si. Tuki koh­dis­tuu eri­tyi­ses­ti op­pi­maan op­pi­mi­seen, oman op­pi­mis­tyy­lin löy­tä­mi­seen sekä itse­tun­non vah­vis­ta­mi­seen op­pi­ja­na. Eri­tyis­o­pet­ta­ja an­taa yk­si­löl­lis­tä oh­jaus­ta, te­kee op­pi­mis­val­miuk­sia mit­taa­via tes­te­jä ja opas­taa eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ano­mi­ses­sa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten. Kai­kil­le lu­ki­on­sa aloit­ta­vil­le pi­de­tään lu­ki­tes­ti. Lu­ki­tes­til­lä kar­toi­te­taan mah­dol­li­sia luki­vai­keu­den piir­tei­tä, jot­ta saa­daa sel­vil­le lisä­tes­tien ja tuki­toi­mien tar­pees­sa ole­vat opis­ke­li­jat.

Lu­mi­tin eri­tyis­o­pet­ta­ja­na toi­mii Ka­ro­lii­na Snell­man; hän on ta­vat­ta­vis­sa työ­huo­nees­saan (3118) jo­kai­se­na kou­lu­päi­vä­nä. Voit ot­taa yh­teyt­tä Wil­man kaut­ta tai pu­he­li­mit­se 044 748 1377.

Kai­kil­le lu­ki­on­sa aloit­ta­vil­le pi­de­tään lu­ki­tes­ti (li­säys) sekä ma­te­ma­tii­kan osaa­mis­a­lu­ei­ta kar­toit­ta­va ma­te­ma­tiik­ka­tes­ti.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psy­ko­lo­gien ja ku­raat­to­rien työn ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia yh­teis­työs­sä oppi­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Opis­ke­li­ja voi kes­kus­tel­la psy­ko­lo­gin ja ku­raat­to­rin kans­sa luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja mak­sut­to­mas­ti opis­ke­luun ja omaan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Psy­ko­lo­gin ja ku­raat­to­rin työn­jako on yk­si­löl­li­ses­ti har­kit­ta­vis­sa – tär­kein­tä on, että huo­li ote­taan pu­heek­si mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Psy­ko­lo­gin ja ku­raat­to­rin vas­taan­o­tol­le ha­keu­tu­mi­ses­sa voi­vat aut­taa esi­mer­kik­si van­hem­mat, opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja, ryh­mä- tai opin­to-oh­jaa­ja.

Psy­ko­lo­git ja ku­raat­to­rit osal­lis­tu­vat hen­ki­lö­koh­tai­sen vas­taan­oton li­säk­si eri­lai­siin opis­ke­li­ja­koh­tai­siin sekä oppi­lai­tok­sen yh­tei­söl­li­siin pa­la­ve­rei­hin sekä tar­vit­ta­es­sa mui­hin opis­ke­li­ja­huol­lon asi­an­tun­te­mus­ta tar­vit­se­viin asia­kas­ti­lan­tei­siin.

Psy­ko­lo­git ja ku­raat­to­rit työs­ken­te­le­vät Kuo­pi­on kau­pun­gin Kas­vun ja op­pi­mi­sen tuen yk­si­kös­sä ja 1/2023 al­ka­en Poh­jois-Sa­von hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la.

Yh­tey­den­otto opis­ke­li­ja­huol­toon: Yh­tey­den psy­ko­lo­giin tai ku­raat­to­riin saa pu­he­li­mit­se (soit­ta­mal­la, jät­tä­mäl­lä soit­to­pyyn­nön tai lä­het­tä­mäl­lä teks­ti­vies­tin) tai Wil­man tai säh­kö­pos­tin kaut­ta, mut­ta täl­löin on huo­mi­oi­ta­va, ett­ei yh­tey­den­otto vält­tä­mät­tä ta­voi­ta opis­ke­li­ja­huol­toa sa­man päi­vän ai­ka­na. Kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa yh­tey­den­otto tu­li­si siis teh­dä aina pu­he­li­mit­se.

Kuo­pi­on kau­pun­gin toi­sen as­teen opis­ke­lu­huol­lon verk­ko­si­vut Tu­kea toi­seen

KU­RAAT­TO­RI

Ku­raat­to­ri San­na Vep­sä­läi­nen
puh. 044 718 1978 san­na.vep­sa­lai­nen@kuo­pio.fi

Ku­raat­to­ri on ta­vat­ta­vis­sa Lu­mi­til­la pää­sään­töi­ses­ti maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin huo­nees­sa 3117. Ta­paa­mi­sia on mah­dol­lis­ta so­pia myös opis­ke­lu­huol­lon ti­loi­hin osoit­tees­sa Käsi­työ­katu 41.

Ku­raat­to­rin teh­tä­vä­nä on tu­kea ja aut­taa opis­ke­li­joi­ta eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa lu­ki­on ai­ka­na. Ku­raat­to­riin voi ot­taa yh­teyt­tä esi­mer­kik­si pois­sa­o­loi­hin, opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­oon, elä­män­hal­lin­taan,

asun­to- ja toi­meen­tulo­a­si­oi­hin, it­se­näis­ty­mi­seen, per­he- ja ih­mis­suh­de­a­si­oi­hin sekä jak­sa­mi­seen ja mie­li­a­laan liit­ty­en tai muu­toin haas­ta­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa. Ku­raat­to­rin työs­ken­te­ly­ta­vat ovat kes­kus­te­lu ja rat­kai­su­jen et­si­mi­nen yh­des­sä opis­ke­li­jan ja tar­vit­ta­es­sa hä­nen lä­heis­ver­kos­ton­sa kans­sa. Ku­raat­to­ri neu­voo käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta pal­ve­luis­ta ja oh­jaa tar­vit­ta­es­sa mui­den pal­ve­lu­jen pii­riin toi­mien link­ki­nä kou­lun ja eri yh­teis­työ­ta­ho­jen vä­lil­lä.

PSY­KO­LO­GI

Psy­ko­lo­gi Tuu­lia Nic­holls puh.044 718 4061, tuu­lia.nic­holls@kuo­pio.fi

Psy­ko­lo­gi on ta­vat­ta­vis­sa Lu­mi­til­la pää­sään­töi­ses­ti tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin huo­nees­sa 3117. Tar­vit­ta­es­sa ta­paa­mi­nen voi­daan so­pia myös opis­ke­lu­huol­lon ti­loi­hin Käsi­työ­katu 41.

Psy­ko­lo­gi tu­kee opis­ke­li­joi­den psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia ja kou­lu­käyn­tiä. Psy­ko­lo­giin voi ot­taa yh­teyt­tä esi­mer­kik­si opis­ke­luun liit­ty­vän stres­sin, op­pi­mi­sen pul­mien, ma­sen­nuk­sen, ah­dis­tu­nei­suu­den tai ylei­sen pa­han olon tun­tei­den, ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vien huo­lien ja eri­lais­ten krii­si­ti­lan­tei­den vuok­si. Tar­peen mu­kaan opis­ke­li­ja oh­ja­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin tai -hoi­toon tai mui­hin pal­ve­lui­hin.

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mitOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le8.11.2021