• Ilmaisutaitolinja
    Ilmaisutaitopainotteisissa opinnoissa opiskellaan näyttelijän työtä, itseilmaisua ja teatterityön eri osa-alueita. Opiskelijat valmistavat useita erilaisia esityksiä vuosittain.

Ilmaisutaito

Ryhmätyötaitoja, esiintymistä, rohkeutta

ilmaisutaito2

Lumitiin voit hakea ilmaisutaitolinjalle eli ilmaisutaitolukioon, mikä tarkoittaa, että opiskelet ilmaisutaitoa monipuolisesti koulun soveltavilla kursseilla. Ilmaisutaitolukiossa aloittaa vuosittain 20 opiskelijaa.  Heillä on mahdollisuus suorittaa lukion aikana yli kymmenen teatteriin ja teatteri-ilmaisuun liittyvää kurssia, mm. näyttelijäntyötä, teatteritietoutta, improvisaatiota, soveltavaa teatteria, liike- ja tanssi-ilmaisua, valo- ja äänisuunnittelua, dramaturgiaa ja käsikirjoittamista. Osa kursseista on myös muiden kuin ilmaisutaidon opiskelijoiden valittavissa.

Valinta ilmaisutaidon opiskelijaksi tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon ja valintakokeen perusteella.  Valintakokeet järjestetään 8.5.2017 ja 9.5.2017. Valintakokeesta ilmoitetaan hakijoille erikseen. Valintakokeessa on saatava vähintään yksi piste kymmenestä. Lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7.0.
Lisätietoja:
Ilmaisutaitolinjan opettaja Kerttu-Liisa Pirinen
Puh. 040-7028509
kerttu-liisa.pirinen@kuopio.fi

SONY DSC

ILMAISUTAIDON KURSSIKUVAUKSET

Ilmaisutaito koostuu näyttämöilmaisusta ja muista ilmaisullisista kursseista. Ilmaisutaito koostuu kaikille suunnatuista kursseista ja ilmaisutaidon opiskelijoiksi valittujen kursseista. Ilmaisutaidon kurssit IT1, IT8, IT9, IT11, IT13 ovat kaikkien opiskelijoiden valittavissa. Kurssit IT3- IT7 on suunnattu ilmaisutaitolinjan opiskelijoille ja ne ovat heille pakollisia. Kurssit IT10, IT12, IT14 ovat vapaavalintaisia, ensisijaisesti ilmaisutaitolinjan opiskelijoille suunnattuja kursseja, mutta niille voidaan erityisluvalla valita myös muita opiskelijoita.

Ilmaisutaitolinjan opiskelijan pitää lukion aikana suorittaa vähintään kahdeksan (8) ilmaisullista kurssia. Näitä ovat ilmaisutaidon kurssien lisäksi seuraavat: MU4, MU6, MU17, MU 20-22, Ai7, Ai10, KU3, KU17, KU19. Ilmaisullisia kursseja ovat myös ilmaisutaidon produktiokurssit, joiden puitteissa valmistellaan esityksiä. Osa näistä kuuluu ilmaisutaidon opintoihin pakollisina, osa on vapaavalintaisia. Näiden järjestämisestä tiedotetaan erikseen.

KAIKILLE OPISKELIJOILLE AVOIMET ILMAISUTAIDON KURSSIT
IT1 Ilmaisutaidon peruskurssi                                                                                                        

Irti epäonnistumisen pelosta, rohkeutta ja taitoa esiintymistilanteisiin! Vuorovaikutusharjoituksia, improvisaatiota ja pieniä esiintymisharjoituksia.

IT8 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen

Minkälainen on hyvä käsikirjoitus ja miten se rakentuu? Kurssin aikana tutustutaan dramaturgian peruskäsitteistöön, analysoidaan elokuvia ja näytelmiä sekä harjoitellaan käsikirjoittamista.

IT9 Liike ja tanssi

Kurssin tavoitteena on kehotietoisuuden ja fyysisen ilmaisukapasiteetin laajentaminen. Kurssi sisältää mm. liikeimprovisaatiota, koreografista työskentelyä ja tutustumista tanssiteatterin keinoihin. Kurssin lopussa mahdollisesti pienimuotoinen esitys. Kurssi toteutetaan mahdollisesti ilta- ja viikonloppuopetuksena.

IT11 Koulun juhlat

Kurssin aikana valmistetaan ohjelmaa koulun juhliin ja tapahtumiin.

IT13 Esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kurssi

Kurssin aikana käydään läpi ja harjoitellaan erilaisia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa tarvittavia taitoja. Opiskelija valmistaa pienimuotoisen puhe-esityksen.

ILMAISUTAITOLINJAN OPISKELIJOILLE SUUNNATUT KURSSIT
IT3 Me

Kurssilla keskitytään teatteri-ilmaisulle tyypillisiin toiminnallisuutta ja vuorovaikusta kehittäviin harjoitteisiin. Opiskelija rohkaistuu toimimaan aktiivisesti osana ryhmää. Tavoitteena on aktiivisen, hyväksyvän ja turvallisen työskentelyilmapiirin rakentuminen.

IT4 Improvisaatio

Eroon turhasta itsekriittisyydestä ja mokaamisen pelosta! Kurssin aikana harjoitellaan näyttämöllisiä vuorovaikutustaitoja erilaisten improvisaatiotekniikoiden avulla. Kurssi huipentuu pienimuotoiseen improvisaatioesitykseen.

IT5 Näyttelijäntyö 1

Kurssin aikana tutkitaan näyttelijäntyötä ja esiintymistä eri näkökulmista. Miten erilaiset suhtautumistavat vastanäyttelijään, yleisöön ja tilaan vaikuttavat esitykseen? Opiskelija kehittää esiintymisen ja esittämisen taitojaan. Kurssin lopussa pienimuotoinen esitys, joka pohjautuu valmiiseen tekstiin tai itse tuotettuun materiaaliin.

IT6 Näyttelijäntyö 2

Kurssilla tutkitaan, miten valmista näytelmäkäsikirjoitusta työstetään näyttämölle. Mikä on puheen ja fyysisen toiminnan suhde toisiinsa? Miten roolia voi lähteä rakentamaan? Miten luodaan hauskoja tai jännittäviä näyttämöllisiä tilanteita? Kurssin lopuksi opiskelijat valmistavat pienimuotoisen esityksen, jonka lähtökohtana on kohtauksia jostakin/joistakin näytelmistä.

IT7 Teatteritietous

Kurssin aikana tutustutaan teatterihistoriaan, erilaisiin teatterisuuntauksiin, esityksen valmistamisprosessiin ja suomalaiseen teatteri-instituutioon. Opiskelija syventää tietämystään teatterista taidemuotona, teatterin tekemisen prosesseista ja teatteriammateista. Kurssiin sisältyy myös teatteriesitysten katsomista ja esitysanalyysiä.

ILMAISUTAITOLINJAN OPISKELIJOILLE SUUNNATUT VAPAAVALINTAISET KURSSIT
IT10 Teatterin lukiodiplomi

Opiskelija valmistaa yksin tai ryhmässä esityksen tai opinnäytteen, jossa hän pyrkii osoittamaan teatteri-ilmaisullista osaamistaan. Opettaja seuraa prosessia, mutta taiteelliset valinnat ja vastuu työn etenemisestä on opiskelijalla. Lukiodiplomin suorittamista suositellaan aikaisintaan toisen opintovuoden keväällä. Diplomityö arvioidaan asteikolla 1 – 5.

IT12 Esityksen valmistaminen

Produktiokurssi. Kurssin aikana valmistetaan esitys. Esityspaikkana voi toimia joku muukin kuin perinteinen teatteritila.

IT14 Soveltava teatteri

Soveltavan teatterin kurssi laajentaa opiskelijan käsitystä teatterin mahdollisuuksista. Teatterille tyypillisillä työtavoilla on käyttöä myös muualla kuin taiteen kentällä. Kurssin aikana voidaan tutustua mm. yhteisöteatteriin, forum-teatteriin, tarinateatteriin, prosessidraamaan ja devising-teatteriin.

ilmaisutaitojuliste