Opinto-ohjaus

Opin­to-oh­jaa­jien työn­jako 2022-2023: 

Heik­ki Huuh­ka: kaikki F-ryhmät ja 22G 

Emmi Kar­vo­nen: kaikki D- (paitsi 22D) ja E-ryhmät, 19C, 21C ja 22C   

Reet­ta Va­ris: A- ja B-ryhmät kaikilla vuositasoilla, 20C ja 22D 

Mirva Palviainen mirva.palviainen(at)opedu.kuopio.fi, puh. 044 718 1066. 3.-4. vuoden opiskelijoiden ohjaus liittyen erityisesti jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan. Mirva on Lumitissa paikalla keskiviikkoisin ja hänet voi tavata 3. kerroksen pienryhmätilassa (sama työtila Heikki Huuhkan kanssa). Hänen kanssaan voi asioida ilman ajanvarausta aina, kun ovi on auki.

Työn­jako kos­kee hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta, kurs­si­muu­tok­sia ja opis­ke­li­ja­huol­to­a­soi­ta. Opon luokkatunteja opinto-ohjaajat opettavat yhteistyössä. 

Kurssimuutosten teko 

Kou­lun koti­si­vuil­la on il­moi­tet­tu, kos­ka wil­ma on auki kurs­si­muu­tok­sia var­ten. Jos et saa kurs­se­ja so­pi­maan ota yh­teyt­tä hen­ki­lö­koh­tai­seen opin­to-oh­jaa­jaa­si en­nen päät­tö­vii­kon al­kua. Päät­tö­vii­kon alet­tua muu­tok­sia ei ote­ta enää vas­taan seu­raa­vaan jak­soon! 

Opinto-ohjaajien työtilat ja ajanvaraus 

Kaikkien Lumitin opinto-ohjaajien työtilat löytyvät 3. kerroksesta ja he ovat pääsääntöisesti tavattavissa joka arkipäivä klo 8-16 välillä.  

Opot ovat lähtökohtaisesti tavattavissa ajanvarauksella. Sovi ohjausaika oman oposi kanssa laittamalla hänelle Wilmassa viestiä. Jos oma oposi on paikalla ja ovi on auki, niin voit tulla myös käymään ilman ajanvarausta.  

Lukion opinto-ohjaus 

Lu­ki­on opin­to-oh­jaus aut­taa opis­ke­li­jaa lu­kio-opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asi­ois­sa sekä ke­hit­tää opis­ke­li­jan val­miuk­sia teh­dä kou­lu­tus- ja elä­män­uraa kos­ke­via suun­ni­tel­mia ja va­lin­to­ja. Opin­to-oh­jaus on koko lu­ki­o­ajan jat­ku­vaa toi­min­taa, jota to­teu­te­taan luok­ka­o­pe­tuk­se­na, hen­ki­lö­koh­tai­se­na oh­jauk­se­na ja pien­ryh­mä­oh­jauk­se­na. 

Opin­to-oh­jauk­sen pa­kol­li­siin 1. ja 2. kurs­sei­hin / opin­to­jak­soi­hin kuu­lu­vat jak­soit­tai­set opo­tun­nit ja vii­koit­tai­set ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ot. Lu­mi­tis­sa käy­te­tään opin­to-oh­jauk­ses­sa säh­köis­tä oppi­ma­te­ri­aa­lia koko kol­men lu­ki­o­vuo­den ajan. 

Ryh­män­oh­jaa­ja haas­tat­te­lee kaik­ki ryh­män­sä opis­ke­li­jat en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na. Jo­kai­sel­la en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jal­la on oma­tu­tor, jon­ka kanssa tavataan säännöllisesti ensimmäisen lukukauden aikana. 

Kaik­ki opin­ton­sa aloit­ta­vat opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na myös opo-tvt-opin­to­jak­son (OP05). Opo-tvt:n oppi­tun­nit pi­de­tään Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa 1-2 jak­sos­sa. Opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat opin­to­jak­son omis­sa ryh­män­oh­jaus­ryh­mis­sään. 

Opinto-ohjaus 

Abiohjaus kuuluu jokaisen Lumitista valmistuvan ohjelmaan ja OPO02 –kurssiin. Abiohjausaikoja saa omalta opolta.