Kestävä kehitys

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA                                                        Kuopion taidelukio Lumit

 

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata sekä nykyisille että tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys jaotellaan usein neljään eri ulottuvuuteen: ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

Koulumme kestävän kehityksen periaatteita:

. ympäristötietoisuuden lisääminen

. jätemäärän vähentäminen ja jätteiden lajittelun tehostaminen

. energian ja materiaalien kulutuksen vähentäminen

. kestävän kehityksen huomioiminen materiaalihankinnoissa

. viihtyisän ja turvallisen ympäristön ylläpitäminen

. globaalin ympäristövastuun lisääminen

 

Vuonna 2015 YK vahvisti uudet kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), joilla pyritään vähentämään eriarvoisuutta ja luonnonvarojen ylikulutusta kaikkialla maailmassa. Nämä tavoitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Laatimalla kestävän kehityksen ohjelman lukiomme tukee kestävän kehityksen toteutumista.  Ohjelman toteutumisessa on erittäin tärkeää opiskelijoiden osallisuus ja osallistaminen. Tulevaisuudessa opiskelijoiden laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokemukset perustuvat mitä suurimmassa määrin myös kestävän kehityksen teemoihin. Tavoitteena on, että opiskelijoistamme kasvaa aktiivisia toimijoita, joilla on tietämystä ja halua toimia vastuullisesti myös omassa elämässään.  Tämän kestävän kehityksen ohjelman laatimiseksi opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta ovat vastanneet kyselyyn, jossa on kartoitettu neljän ulottuvuuden osalta toteutuvia sekä jatkossa huomioitavia kestävän kehityksen näkökohtia.

 

 

 

 

 

 

 

Ekologisen kestävän kehityksen päämääränä on turvata maapallon säilyminen elinkelpoisena vielä tulevaisuudenkin sukupolville. Pyrkimyksenä on säilyttää luonnon monimuotoisuus, vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä estää ympäristön saastuminen.

 

 

 

Toteutuu Jatkossa huomioitavia
·      Kierrätyspisteet (biojäte, muovi, kartonki, lasi, metalli + paperi ja sekajäte)

·      Koulu keskeisellä paikalla, kävellen ja pyörällä kulkeminen helppoa; tarvittaessa julkinen liikenne palvelee hyvin

·      Ruokalassa aina kasvisruokavaihtoehto

·      Oppikirjojen kierrätys

·      Sähkön kulutus, esim. valojen ja lämmityksen käytön yhteydessä

·      Viherkasveja koulun tiloihin

·      Kirpputorin järjestäminen

·      Ruokahävikin vähentäminen

·      Entistä parempi tiedottaminen kierrätyksestä

·      Roskat oikeasti roskiin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja ylikuluttamista. Pyrkimyksenä on huolehtia ympäristön kantokyvystä ja ottaa huomioon tulevien sukupolvien tarpeet.  Käytännön tasolla taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa esimerkiksi kulutuksen järkeistämistä, energian säästämistä ja jätteiden vähentämistä.

Toteutuu Jatkossa huomioitavia
·      Digitalisaatio vähentänyt paperin kulutusta

·      Ruokahävikkijulisteita ruokalassa

·      Oppikirjojen kierrätys

·      Kierrätyspisteet

·      Ei turhia monisteita

·      Lisää luonnonvaloa luokkiin, verhot auki

·      Valojen sammuttamiseen kiinnitettävä huomiota

·      Käytävävalot vain tarpeen mukaan ja päivällä ei lainkaan (liiketunnistin?)

·      Vihkon käytön lisäystä, jottei tarvita monisteita

·      Lämmityksen säätö tasaisemmaksi

·      Eväät ja välipalat pestävissä astioissa, ei kertakäyttömuoviastioissa/-pusseissa

·      Kirpputoreja lisää

·      Vaihto vähäenergisiin led-valoihin siellä missä pystyy

·      Ruokahävikkiin kiinnitettävä huomiota

·      Huolellisuutta kierrätykseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteena on taata edellytykset ihmisten hyvinvoinnille sekä nykypäivänä että tulevaisuudessa. Pyrkimyksenä on poistaa ihmisten välistä eriarvoisuutta. Jokaiselle pitäisi taata riittävä toimeentulo, terveydenhuolto, koulutus sekä turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Toteutuu Jatkossa huomioitavia
·      Hyvä yhteishenki

·      Suvaitsevaisuus

·      Ryhmänohjaajan haastattelut

·      Psykologille ja koulukuraattorille ajanvaraus ja pääsy toimivat aiempaa paremmin

·      Ilmainen pääsy julkisiin terveydenhuoltopalveluihin

·      Liikunnassa ei arvioida tuloksia vaan osallistumista

·      Opettajien kouluttautumista tuetaan

·      Enemmän ryhmäytymisjuttuja eri ikäluokkien välille

·      “Rentovartti”-välitunnin järjestäminen kerran viikossa jossain luokkatilassa

·      Valitusten postilaatikko ja Positiivinen postilaatikko

·      Ruokailun helpompi järjestyminen

·      Opettajat huomioisivat enemmän, että kaikilla ei ole varaa ostaa kaikkia oppikirjoja jakson alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulttuurisen kestävän kehityksen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri-identiteettiä sekä lisätä erilaisten kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. Kestävässä kulttuurissa hyväksytään ihmisten erilaisuus ja kunnioitetaan jokaisen oikeuksia.

Toteutuu Jatkossa huomioitavia
·      Taidelukio ja sen kolme linjaa (musiikki, tanssi ja IT) toteuttavat loistavasti kulttuurista kestävää kehitystä

·      Usein erilaisia esityksiä

·      Lumitissa hyväksytään kaikki sellaisena kuin ovat

·      Hyvä suvaitsevainen ja tasa-arvoinen ilmapiiri

·      Ei havaittua rasismia tai syrjintää

·      Kansainvälinen yhteistyö (Saksa, Kiina, Ruotsi)

·      Vaihto-opiskelijat

 

 

 

·      Vaihto-opiskelijatoimintaa tehostettava

·      Erilaisista kulttuureista lähtöisin olevia vaihto-opiskelijoita voitaisiin hyödyntää enemmän oppitunneilla

·      Kannustusta koulun ulkopuoliseen kulttuuritoimintaan lisättävä

·      Tasa-arvoisempi rahoitus taideprojekteihin

·      Lisää kv yhteistyötä

·      Tapahtumia myös muun kuin suomalaisen kulttuuriperinteen mukaan

·      Opiskelijoille paremmat mahdollisuudet osallistua luennoille ja esityksiin (jos ei pääse ryhmän mukana)

·      Lisää tietoa eri kulttuureista

·      Lisää tapahtumia (opiskelijakunta  voisi myös olla enemmän mukana suunnittelussa ja järjestelyissä)

·      Yleis- ja taideaineiden yhteistyötä lisättävä

·      Suomi toisena kielenä -kurssit Lumitiin

·      Paikallista kulttuuritarjontaa tulisi hyödyntää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuranta ja vastuut

Tämä koulumme kestävän kehityksen ohjelma on laadittu lukuvuonna 2019-2020 ja se toimii perustana kestävän kehityksen huomioimisessa koulullamme. Ohjelman päivitystarve tarkistetaan lukuvuosittain. Kestävän kehityksen tiimin tavoitteena on tuoda koulullamme esille kestävän kehityksen teemoja.  Ohjelman avulla kestävän kehityksen tiimi laatii lukuvuosittain toimintasuunnitelman. Itämeri-teemaa ylläpidetään osaltaan tämän tiimin toiminnassa, koska kaikki Itämeren valuma-alueella asuvat vaikuttavat valinnoillaan Itämeren, meidän meremme, tilaan.

Vastuu kestävän kehityksen huomioimisesta on kuitenkin henkilöstöllä ja opiskelijoilla yhdessä.  Koulun turvallisuuteen liittyvistä asioista ja materiaalihankinnoista ja muista hankinnoista vastaa rehtori.