Opiskelijan tuet ja terveydenhuolto

Lukiossa opiskelija voi saada tukea opintoihinsa, elämänhallintaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Opettajien lisäksi lukiolainen voi kääntyä erityisopettajan, lukiokuraattorin tai terveydenhoitajan puoleen. Opettajat voivat ohjata opiskelijaa tuen piiriin, mutta opiskelijan tai huoltajien toivotaan ottavan rohkeasti myös itse yhteyttä tarvittaessa.

Erityisopettaja

Lukion erityisopetus on pedagogista tukea opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea lukivaikeuden, oppimisvaikeuksien, sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Tuki kohdistuu erityisesti oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopettaja antaa yksilöllistä ohjausta, tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä ja opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten. Kaikille lukionsa aloittaville pidetään lukitesti. Lukitestillä kartoitetaan mahdollisia lukivaikeuden piirteitä, jotta saadaa selville lisätestien ja tukitoimien tarpeessa olevat opiskelijat. Erityisopettajana toimii Karoliina Snellman. Hän on tavattavissa Kuopion taidelukio Lumitilla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Erityisopettaja on Puistokoululla luokassa. Voit ottaa yhteyttä erityisopettajaan puhelimitse 044 718 1377  tai sähköpostitse karoliina.snellman@opedu.kuopio.fi.

 Kuraattori

Kuraattori Sanna Pärssinen, puh. 044 718 4214, sanna.parssinen@kuopio.fi
Kuraattori on tavattavissa Lumitilla maanantaisin (paitsi koeviikoilla, koulun tapahtumapäivinä tai muun päällekkäisyyden vuoksi). Muina aikoina vastaanotto Kouluvirastolla (Vuorikatu 27, 3. krs.).
Kuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa lukion aikana. Kuraattorin työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Kuraattori ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen piiriin ja toimii linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi poissaoloihin, opiskelumotivaatioon, elämänhallintaan, asunto- ja toimeentuloasioihin, itsenäistymiseen, perhe- ja ihmissuhdeasioihin sekä jaksamiseen ja mielialaan liittyen tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättä- mällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa lain mukaan on järjestettävä samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelijahuoltoon saa pääsääntöisesti seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Lukiolaisen terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskeluterveydenhoitajat ja -lääkärit ovat osa opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään monialaisesti mm. opiskelijoiden ja huoltajien, opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien sekä oppilaitosten kanssa.

Lumitin lukion ter­vey­den­hoi­ta­ja on Mervi Riihiluoma. Vastaanotto sijaitsee pääterveysasemalla Tulliportinkatu 15, i-rappu, 4 krs. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon lää­kä­rin vas­taan­otto on pää­ter­veys­a­se­mal­la, Tul­li­por­tin­katu 15 H-oven kautta, ilmoittautuminen ensin potilastoimistossa. Lää­kä­ri­aika va­ra­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta.

Ter­vey­den­hoi­ta­jan avo­vas­taan­otto il­man ajan­va­raus­ta on  ma-pe klo 11-13 vä­li­se­nä ai­ka­na. Avo­vas­taan­o­tol­la voit hoi­taa:

 • ajan­va­raus­a­si­at ter­vey­den­hoi­ta­jal­le ja lää­kä­ril­le
 • sai­raus­loma­to­dis­tustarpeen arvioinnit
 • näy­te­lä­het­teet
 • muut akuu­tit asi­at
 • hengitystieinfektio- tai muissa koronaan sopivissa oireissa ota yhteyttä terveydenhoitajaan puhelimitse puhelinajalla tai Kuopion kaupungin korona-palvelupuhelimeen 044 7046700 ma-to klo 8-15, pe klo 8-14 ja la-su klo 8-12 tai soita arkisin omalle terveysasemallesi. Lisätietoja: kuopio.fi/koronatestaus-kuopiossa

Ajan­va­raus tar­vi­taan seu­raa­vis­sa asi­ois­sa

 • ter­veys­tar­kas­tuk­set ja kut­sun­ta­tar­kas­tuk­set
 • ras­kau­den eh­käi­syyn ja sek­su­aa­li­ter­vey­teen liit­ty­vät asi­at
 • opiskelukykyyn ja terveyden tukemiseen, mm. mielialaan, uneen, ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät asiat
 • rokotukset
 • yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­le tar­vit­ta­vat lau­sun­not
 • opiskelijavaihtoon liittyvät terveysasiat

Ajan­va­rauk­sen voit teh­dä 

 • pu­he­li­mit­se klo 8- 8.30, p. 044 7186 226
 • Wil­man kaut­ta
 • säh­köi­ses­ti eTer­veys­pal­ve­lun kaut­ta: https://www.kuo­pio.fi/fi/eter­veys­pal­ve­lut

Ter­vey­den­hoi­ta­jan pu­he­lin­tun­ti on ma-pe klo 8.00-8.30 vä­li­se­nä ai­ka­na. Mui­na ai­koi­na ter­vey­den­hoi­ta­ja vas­taa pu­he­lui­hin mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan, wil­ma­vies­tei­hin py­ri­tään vas­taa­maan sa­man päi­vän ai­ka­na. Mi­kä­li tar­vit­set sai­raus­pois­sa­olo­to­dis­tuk­sen kou­lua var­ten, soi­ta ter­vey­den­hoi­ta­jal­le heti aa­mul­la ja sovi aika sai­rau­den to­te­a­mis­ta var­ten.

Kuo­pi­os­sa opis­ke­li­joi­den sai­raan­hoi­to hoi­de­taan pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa. Jos opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa ei ole va­pai­ta lää­kä­rin ai­ko­ja, oh­ja­taan opis­ke­li­ja ensi­si­jai­ses­ti opis­ke­li­jan asuin-/ opis­ke­lu­paik­ka­kun­nan osoit­teen mu­kaan ter­veys­kes­kuk­sen lää­kä­ri­vas­taan­o­tol­le. Sai­raan­hoi­dol­li­sis­ta lää­kä­ri­käyn­neis­tä 18 vuot­ta täyt­tä­neil­tä pe­ri­tään mak­su (A7§) 20,60 e. Käyt­tä­mät­tä ja pe­ruut­ta­mat­ta jä­te­tys­tä opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon sai­raus­vas­taan­otto­käyn­nis­tä 15 vuot­ta täyt­tä­neil­tä pe­ri­tään mak­su (A25§) 50,80€.

 

Koulutapaturmien korvaaminen

Kuo­pi­on kau­pun­ki on ot­ta­nut Va­kuu­tus­yh­tiö Poh­jo­las­ta va­paa­eh­toi­sen ryh­mä­tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen so­pi­mus nro 206 008727525/6

Em. va­kuu­tus ei kor­vaa opis­ke­li­jan sai­ras­tu­mi­seen liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia ja opis­ke­li­jan omai­suu­del­le (kun ei ole ky­sy­myk­ses­sä tapa­tur­ma) mm. sil­mä­la­seil­le ja asus­teil­le sat­tu­nei­ta va­hin­ko­ja.

Va­hin­ko­il­moi­tus on teh­tä­vä kou­lu­sih­tee­ril­le mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta kui­ten­kin vii­meis­tään 14 vrk ku­lu­es­sa va­hin­ko­ta­pah­tu­mas­ta.

 

Lu­ki­o­lais­ten ter­veys­tar­kas­tuk­set

Kaik­ki lu­ki­on aloit­ta­neet opis­ke­li­jat kut­su­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan tar­kas­tuk­seen en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na. Opiskelijalle varataan tar­vit­ta­es­sa en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na myös lää­kä­rin­tar­kas­tus. Muil­le opis­ke­li­joil­le ter­veys­tar­kas­tus teh­dään tar­peen mu­kaan.

Lisä­tie­toa opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­ta löy­dät osoit­tees­ta:  https://www.kuo­pio.fi/kuo­pi­on-lu­ki­ot.

Video lukioiden terveydenhuoltopalveluista: https://player.vimeo.com/video/371616624

Suun ter­vey­den­huol­lon ajan­va­raus ja neu­von­ta

Osa­na opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa kaik­ki pää­toi­mi­ses­ti Kuo­pi­os­sa opis­ke­le­vat voi­vat koti­kun­nas­taan riip­pu­mat­ta ha­kea suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja Kuo­pi­on ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Opis­ke­li­jat voi­vat ha­lu­tes­saan ha­keu­tua myös oman koti­kun­tan­sa ter­veys­kes­kuk­seen asi­ak­kaak­si.

Alle 18-vuo­ti­aat kuo­pi­o­lai­set kut­su­taan au­to­maat­ti­ses­ti (kir­je ko­tiin) mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­siin.

18 vuot­ta täyt­tä­neet va­raa­vat itse ajan soit­ta­mal­la ajan­va­rauk­seen.

Jos olet muut­ta­nut toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta ja ha­lu­at suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja ota yh­teyt­tä ajan­va­rauk­seen, jot­ta tie­to­si saa­daan ajan ta­sal­le. Muu­al­ta muut­ta­nei­den opis­ke­li­joi­den tie­dot ei­vät siir­ry au­to­maat­ti­ses­ti tie­to­jär­jes­tel­mään.

 1. 017 186 611

Ajan­va­raus: ma-pe klo 7.45-11.00

Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys:

 1. 017 186 611ma-pe klo 7.45-16.00, klo 16.00 jäl­keen neu­von­ta­nu­me­ro p.116 117

https://www.kuopio.fi/fi/suun-ja-hampaiden-hoito

 

Lukiopsykologi

Psykologi Tuulia Nicholls, puh. 044 718 4061, tuulia.nicholls@kuopio.fi

Vastaanotto Kouluvirastolla (Vuorikatu 27, 3. krs.) tai sopimuksen mukaan lukiolla.

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättämällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa järjestyy samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelija- huoltoon saa seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Muuta apua:

Mielenterveysongelmissa auttaa Nuorten mielenterveyspalvelu SIHTI (Puistokatu 18B). SIHTI auttaa koulunkäyntiin, opiskeluun, aikuistumiseen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien selvittämisessä. Palvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu 13-19 vuotiaille kuopiolaisille tai Kuopiossa opiskeleville nuorille. Ajanvaraus arkisin 11.30-13.30, puh. 044 718 1078

Lisäksi tarvittaessa auttaa:

 • Kuopion Kriisikeskus:
  ma-pe 8-21 ja la-su 14-21,
  puh. 017 262 7733 tai 017 262 7738
 • Irti huumeista-puhelin
  ma-to, puh. 017 262 4193
 • Päihdeklinikka:
  Puistokatu 14-16,
  puh. 044 718 3314