• Tanssilinja
    Kuopion tanssilukio on Suomen vanhin. Linjalla opiskellaan pääaineena nyky- ja jazztanssia. Opintoihin kuuluvat myös mm. klassisen baletin, koreografian ja tanssitiedon opinnot.

Tanssi

Kuopion taidelukio Lumit on tanssitaiteen erikoislukio eli tanssilukio. Normaalien lukioaineiden lisäksi lukiossa voi opiskella tanssia monipuolisesti koko lukion ajan. Pääaineena opiskellaan nyky- ja jazztanssia. Tanssin opintoihin kuuluvat myös mm. klassisen baletin, koreografian ja tanssitiedon opinnot. Koulun hienoin erikoisuus ovat erilaiset esiintymiset ja produktiot, joita teemme yhdessä musiikin opiskelijoiden kanssa.

Tanssilukio antaa hyvät mahdollisuudet pyrkiä tanssin ammattiopintoihin lukion jälkeen. Toisaalta tanssi voi lukioaikana toimia sinulle virkistävänä ja tärkeänä harrastuksena ja lukion huipennuksena painat päähäsi valkolakin ja voit jatkaa opintojasi missä tahansa taiteen tai tieteen alan jatko-opiskelupaikassa.

Tanssilukioon valitaan vuosittain 16 opiskelijaa. Taidelukio Lumit kuuluu valtakunnalliseen toisen asteen yhteishakuun. Haun jälkeen jokaiselle hakijalle lähetetään sähköinen kutsu pääsykokeeseen. Pääsykokeet järjestetään keväisin huhtikuun lopussa. Lue pääsykokeista lisää pääsivun hakeminen -linkin alta.

Tanssin lehtorina toimii Reetta Varis, opettajana Sannamaria Kuula ja baletin ja kehonhuollon opettajana Mari Knuutila.

 

Tervetuloa tutustumaan kouluumme paikan päällä! Minna Canthin katu 46 70100 Kuopio

Tanssilukion vastaava opettaja Reetta Varis p. 044 718 4647

Opinto-ohjaajat Heikki Huuhka p. 044 718 1402, Timo Kotilainen p. 044 718 4628 ja Hetti Rytsy p. 044 718 4648

Kanslia p. 044 718 4583

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@opedu.kuopio.fi

Uuden opetussuunnitelman (2016) mukaiset kurssit löydät sivun lopusta. 

TANSSIKURSSIT

Nyky- ja jazztanssin peruskurssit (Ny)

pakolliset  kurssit 1-5 
syventävät  kurssit 6-10

Pääaineen eli nyky- ja jazztanssin tunneilla lähdetään perusasioista liikkeelle ja edetään ryhmän mukaan. Pääpaino on nykytanssin opiskelussa, mutta myös jazztanssin perusteet tulevat tutuiksi. Viimeiset, abivuoden kurssit ovat nimeltään tanssijantyön kursseja. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentely on jo lähes ammattimaista ja opiskelijoilla on itsellään myös vahvasti vastuu omista opinnoistaan.

 

Baletti (Bal)

Pakollinen kurssi 1
Syventävät kurssit 2-4

Balettitunnit ovat tärkeä osa kaikkia tanssinopintoja. Baletti luo vahvan teknisen pohjan kaikille tanssilajeille. Tunneilla lähdetään liikkeelle perusasioista ja edetään ryhmän mukaan. Baletti tunnit järjestetään kouluaikana kerran viikossa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana opiskelija tekee ensimmäisen, pakollisen kurssin ja sen jälkeen hänen on mahdollista jatkaa baletin opiskelua kerran viikossa toisen vuoden loppuun saakka syventävillä kursseilla.

 

Koreografia (Kor)

Pakollinen kurssi 1
Syventävät kurssit 2-3

Esiintyminen ja erilaiset produktiot ovat tärkeä osa tanssin opintoja. Koreografian kursseilla perehdytään esityksen teon perusteisiin ja valmistetaan omia koreografioita. Toisena vuoden syksyllä tanssijat tekevät oman soolokoreografian (koreografia 1.) Syventävä koreografia 2. kurssi on toisen vuoden keväällä oleva koulun yhteinen musikaaliproduktio, johon tanssijat tekevät itse koreografian. Koreografia 3. kurssilla tanssijat työstävät yhdessä koko illan teoksen kolmantena.

 

Tanssitieto  (Tati)

Pakolliset  kurssit  1-3

Tanssitiedot tunneilla oppilas saa perustiedot tanssitaiteen kehityksestä esihistoriasta tähän päivään saakka. Tunneilla käsitellään myös suomalaisen tanssin historiaa ja perehdytään tanssin jatko-opintoihin Suomessa ja ulkomailla.

 Tanssitieto 1. Kurssilla käsitellään länsimaisen taidetanssin synty esihistoriasta antiikin ja renessanssin kautta  1800- luvun lopun klassisen baletin aikaan saakka.

 Tanssitieto 2. Kurssilla käsitellään baletin kehityksen vaiheita sekä modernin ja nykytanssin tekijöitä, teoksia ja eri suuntauksia 1900-luvun alusta tähän päivään saakka.

 Tanssitieto 3. Kurssilla käsitellään suomalaisen taidetanssin, baletin ja nykytanssin tanssin historiaa ja nykypäivän tekijöitä. Kurssilla tutustutaan myös tanssin ammattikoulutukseen Suomessa ja ulkomailla, sekä työstetään lukiodiplomiin liittyvää tutkielmaa.

Lumitissa on mahdollista suorittaa valtakunnallinen tanssin lukiodiplomi, jota työstetään erityisesti tanssitiedon 3. kurssilla. Muita valinnaisia kursseja ovat mm. ykkösten tutustumiskurssi: Minä tanssijana yksin ja ryhmässä (ryta), kehonhuolto ja improvisaatio. Kaikki tanssin kurssit eivät näy kurssitarjottimessa, eikä niille voi ilmoittautua Wilmassa. Kursseille on erillinen ilmoittautuminen lukuvuoden aikana, seuraa tanssin ilmoitustaulua!

Suurin osa tanssitunneista järjestetään koulupäivän aikana eli kurssit noudattavat tuntikiertokaaviota (mm. ryta, nykytanssi, tanssitieto, koreografia). Joitain tanssin kursseja, tunteja tai harjoituksia järjestään myös kouluajan ulkopuolella arki-iltoina ja viikonloppuina.

Kaikki tanssin kurssit järjestetään Kuopion taidelukio Lumitilla, eikä niitä voi suorittaa muissa tanssikouluissa. Kurssit suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä. Tanssikursseja ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti.

TANSSIN KURSSIEN JAKAUTUMINEN LUKIOAJALLE

Pakolliset kurssit

Pakollisia tanssikursseja on 12

1. Vuoden pakolliset kurssit:

Nykytanssi 1-4, Baletti 1, Tanssitieto 1 ja

2. Vuoden pakolliset kurssit:

Nykytanssi 5, Koreografia (Kor) 1, Tanssitieto 3

Näiden lisäksi opiskelijan tulee valita kaksi kurssia pakollisiin kursseihin tanssin tekniikkakursseista eli joko nykytanssista tai baletista, jotta vaaditut 12 kurssia tulevat täyteen.

 

Syventävät kurssit

Näille kursseille voit ilmoittautua Wilmassa.

1. Vuoden syventäviä kursseja:

 Minä tanssijana yksin ja ryhmässä (ryta), Kehonhuolto (keho), Baletti

2. Vuoden syventäviä kursseja:

Nykytanssi 6-8, Baletti 3-4, Koreografia

3. Vuoden syventäviä kursseja:

Nykytanssi 9-10, Koreografia 3

Näiden lisäksi Taidelukiolla järjestetään vuosittain useita kursseja, joille kaikki tanssijat voivat ilmoittautua erillisen ilmoittautumisen kautta. Tällaisia kursseja on esimerkiksi improvisaatio ja tanssin erikoiskurssi, jolla tutustaan eri tanssilajeihin.

 

 

Kuopion taidelukio Lumit OPS 2016

 
 
TANSSIN OPISKELU TAIDELUKIO LUMITISSA
 
Tavoitteet:
Taidelukion tanssinopetuksen tavoitteena on johdattaa opiskelijaa kohti kokonaisvaltaista tanssin ja taiteen
ymmärrystä tarjoamalla monipuolista tanssinopetusta sekä teoriassa että käytännössä. Tanssin opinnoissa
opiskelijaa kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli oman tanssiajattelunsa ja tanssijana toimimisensa
kehittäjänä. Tanssin opinnot ovat pitkälti ryhmäopetusta ja opiskelijoita ohjataankin ottamaan opinnoissaan
vastuullinen ja välittävä rooli muita ihmisiä ja ympäristöä kohtaan.
Tanssin tekniikkatuntien painopisteet ovat nyky- ja jazztanssissa, joiden lisäksi opiskellaan vähintään kaksi
kurssia klassista balettia. Tanssinopiskeluun kuuluvat myös mm. tanssihistorian, kehonhuollon, koreografian
ja improvisaation opinnot. Tanssinopintojen tavoitteena on usein erilaiset esitykset. Koulussa järjestetään
vuosittain useita erilaisia esiintymistilanteita tanssilinjan sisällä ja taidelinjojen välillä. Koreografian
opinnoissa opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä omaa koreografista työtä sooloissa, ryhmäkoreografioissa ja
koulun yhteisissä esitysproduktioissa.
Kirjallinen työskentely on tärkeä osa tanssinopintoja. Opiskelijoita ohjataan pohtimaan omaa tanssijuuttaan,
kehitystään, työskentelyään ja elämäntapojaan tanssin työpäiväkirjassa, jonka voi lukion lopussa liittää
osaksi valtakunnallista tanssin lukiodiplomia. Taidelukion tanssiopinnot antavat opiskelijoille valmiuksia
jatkaa tanssin opiskelua ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta tanssin opinnot voivat toimia myös
virkistävänä harrastuksena muiden lukio-opintojen ohella.
 
Opiskelu:
Jokaisen tanssilinjalaisen on opiskeltava vähintään 12 kurssia tanssin taideaineita sekä lisäksi yksi musiikin
peruskurssi valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi opiskelija voi valita haluamansa
määrän syventäviä ja soveltavia kursseja vuotuisen tarjonnan mukaan. Taidelukiossa on mahdollista suorittaa
valtakunnallinen tanssin lukiodiplomi, jonka työstäminen integroidaan lukioaikana tanssiaineisiin. Tanssin
kursseja ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti.
 
 
Arviointi:
Arvioinnin tavoitteena on tukea myönteisesti tanssin opiskelijoiden kokonaisvaltaista kehitystä.
Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan tietojen ja taitojen kehitystä, motivaatiota, sekä yhteistyötaitoja ja
vastuunottoa sekä omasta opiskelusta että omasta ryhmästä. Tanssinopetuksessa tuetaan opiskelijan
itseohjautuvuutta työskentelyssä ja arvioinnissa. Arvioinnissa käytetään myös vertaisarviointia ja jollain
kursseilla myös koulun ulkopuolista ammattilaisten arviointia. Arviointi tapahtuu suullisesti, kirjallisesti ja
arvosanojen avulla. Tanssin lukiodiplomi arvioidaan arvosana-asteikolla 1-5.
44
loppis7
DSC09783